Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Για το πιο άσχημο σενάριο μίλησε η ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλος,  κ. Ελισσάβετ Παναγιωτίδου στο θέμα της πώλησης των λιγωτικών μονάδων της ΔΕΗ.
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>


Η Ελ. Παναγιωτίδου για τις εξελίξεις στο θέμα της πώλησης της ΔΕΗ αλλά και τις παραιτήσεις στην Περιφέρεια-Βίντεο

Για το πιο άσχημο σενάριο μίλησε η ανεξάρτητη περιφερειακή σύμβουλος,  κ. Ελισσάβετ Παναγιωτίδου στο θέμα της πώλησης των λιγωτικών μονάδων της ΔΕΗ.
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
β) Την υπ’ αριθ. οικ. 35599 από 02-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΩΩΟΡ1Γ-5Ε7) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, έγκρισης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
γ)Την υπ’ αριθ. 55001/1416 από 30-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΧΖΦ7ΛΨ-ΛΩΤ) απόφαση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, με την τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και τα τυπικά σχέδια εργοταξιακής ρύθμισης-σήμανσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Εγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ε) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Εγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την εκτέλεση του εν θέματι έργου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ 1
Με τα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά, εγκρίθηκαν εγκρίθηκαν τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017» στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων» για το χρονικό διάστημα από την έκδοση απόφασης μέχρι 08-07-2018 στα παρακάτω σημεία:
Α. Κόμβος Βεύη 1
(διασταύρωση Ε.Ο. 3 με επαρχιακή οδό για Βεύη και επαρχιακή οδό για Κλειδί) επί της Ε.Ο. 3 Πτολεμαΐδα – Φλώρινα.
Α/Α Χιλιομετρική θέση Είδος εργασίας Προτεινόμενο μέτρο Χρονοδιάγραμμα
1 17+000 Εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων παλιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων σηματοδότησης Στένωση λωρίδας Έναρξη Λήξη
01-03-2018 08-07-2018
Διάρκεια ισχύος του μέτρου
Δύο(2)εργάσιμες ημέρες
Όπου αρχή χιλιομέτρησης ΧΘ: 0+000 ο Κόμβος Παραβεγορίτιδας. Στο σημείο του κόμβου υπάρχουν από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση σε όλες τις διευθύνσεις με ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης επί του κύριου άξονα διέλευσης οχημάτων.
Β.Κόμβος Βεύη 2
(σιδηροδρομικός σταθμός Βεύης) στη διασταύρωση της Ε.Ο. 3 με την Ν.Ε.Ο 3 προς Φλώρινα.
Α/Α Χιλιομετρική θέση Είδος εργασίας Προτεινόμενο μέτρο Χρονοδιάγραμμα
1 19+500 Εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων παλιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων σηματοδότησης Στένωση λωρίδας Έναρξη Λήξη
01-03-2018 08-07-2018
Διάρκεια ισχύος του μέτρου
Δύο(2)εργάσιμες ημέρες
Όπου αρχή χιλιομέτρησης ΧΘ: 0+000 ο Κόμβος Παραβεγορίτιδας. Στο σημείο του κόμβου υπάρχουν από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση σε όλες τις διευθύνσεις με ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης επί του κύριου άξονα διέλευσης οχημάτων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική απόφαση, η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και ο ανάδοχος του έργου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αντικατάσταση σηματοδοτών 2017 στα προαναφερόμενα σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ. οφείλουν:
α) Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές και να τοποθετήσουν και να συντηρούν τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης μεγάλου μεγέθους, φανούς, αντανακλαστικά προστατευτικά πλαίσια κλπ καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οριστούν στην εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ., την «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003) και των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).
β) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν, να προβούν άμεσα σε αίτημα τροποποίησής της.
γ) Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να ενημερώνει το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας τουλάχιστο μία (1) ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών για το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών.
δ) Να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπουδήποτε αλλού.
ε) Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε από την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
στ) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα)
ζ) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ύστερα από τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εκδίδει τη σχετική απόφαση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, εφαρμογή του σχεδίου 2.2.1 «Στένωση λωρίδας σε οδό με σημαντική κυκλοφορία» σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια μικρής διάρκειας με μέγιστη ζώνη εργοταξίου 50m σύμφωνα με την ανωτέρω (ε) σχετική, για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017» στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την προϋπόθεση ο ανάδοχος του έργου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.»να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (επιβλέπουσα υπηρεσία) για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στα προαναφερόμενα τμήματα της εθνική οδό 3 Φλώρινας-Κοζάνης και εφόσον τηρεί τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος και τις ανωτέρω (β), (ν), (δ) και (ε) αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (Άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.) και εφόσον έχει τοποθετηθεί η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.
Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 08-07-2018.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «αντικατάσταση σηματοδοτών»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,47,48 και 52 του Ν. 2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
β) Την υπ’ αριθ. οικ. 35599 από 02-03-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΩΩΟΡ1Γ-5Ε7) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, έγκρισης μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
γ)Την υπ’ αριθ. 55001/1416 από 30-03-2018 (ΑΔΑ:ΩΧΖΦ7ΛΨ-ΛΩΤ) απόφαση έγκρισης μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, με την τεχνική έκθεση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και τα τυπικά σχέδια εργοταξιακής ρύθμισης-σήμανσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του εν θέματι έργου.
δ) Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β/09-07-2003) Υ.Α. «Εγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
ε) Την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905/Β/20-05-2011) Υ.Α. «Εγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την εκτέλεση του εν θέματι έργου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ 1
Με τα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά, εγκρίθηκαν εγκρίθηκαν τα μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και η μελέτη εργοταξιακής σήμανσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017» στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1β του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων» για το χρονικό διάστημα από την έκδοση απόφασης μέχρι 08-07-2018 στα παρακάτω σημεία:
Α. Κόμβος Βεύη 1
(διασταύρωση Ε.Ο. 3 με επαρχιακή οδό για Βεύη και επαρχιακή οδό για Κλειδί) επί της Ε.Ο. 3 Πτολεμαΐδα – Φλώρινα.
Α/Α Χιλιομετρική θέση Είδος εργασίας Προτεινόμενο μέτρο Χρονοδιάγραμμα
1 17+000 Εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων παλιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων σηματοδότησης Στένωση λωρίδας Έναρξη Λήξη
01-03-2018 08-07-2018
Διάρκεια ισχύος του μέτρου
Δύο(2)εργάσιμες ημέρες
Όπου αρχή χιλιομέτρησης ΧΘ: 0+000 ο Κόμβος Παραβεγορίτιδας. Στο σημείο του κόμβου υπάρχουν από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση σε όλες τις διευθύνσεις με ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης επί του κύριου άξονα διέλευσης οχημάτων.
Β.Κόμβος Βεύη 2
(σιδηροδρομικός σταθμός Βεύης) στη διασταύρωση της Ε.Ο. 3 με την Ν.Ε.Ο 3 προς Φλώρινα.
Α/Α Χιλιομετρική θέση Είδος εργασίας Προτεινόμενο μέτρο Χρονοδιάγραμμα
1 19+500 Εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων παλιών και φθαρμένων εγκαταστάσεων σηματοδότησης Στένωση λωρίδας Έναρξη Λήξη
01-03-2018 08-07-2018
Διάρκεια ισχύος του μέτρου
Δύο(2)εργάσιμες ημέρες
Όπου αρχή χιλιομέτρησης ΧΘ: 0+000 ο Κόμβος Παραβεγορίτιδας. Στο σημείο του κόμβου υπάρχουν από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση σε όλες τις διευθύνσεις με ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης επί του κύριου άξονα διέλευσης οχημάτων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Σύμφωνα με την ανωτέρω (β) σχετική απόφαση, η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία καθώς και ο ανάδοχος του έργου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αντικατάσταση σηματοδοτών 2017 στα προαναφερόμενα σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Μ. οφείλουν:
α) Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές και να τοποθετήσουν και να συντηρούν τις απαιτούμενες προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σήμανσης μεγάλου μεγέθους, φανούς, αντανακλαστικά προστατευτικά πλαίσια κλπ καθώς και όλων των λοιπών αναγκαίων παρεμβάσεων που θα οριστούν στην εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τον Κ.Ο.Κ., την «Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003) και των «Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΦΕΚ 905Β/20-05-2011).
β) Σε περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των μέτρων ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν, να προβούν άμεσα σε αίτημα τροποποίησής της.
γ) Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να ενημερώνει το Τμήμα Τροχαίας Φλώρινας τουλάχιστο μία (1) ημέρα πριν την έναρξη των εργασιών για το χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών.
δ) Να αποκαταστήσουν αμέσως τυχόν φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπουδήποτε αλλού.
ε) Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε από την εφαρμογή των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
στ) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα)
ζ) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ύστερα από τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας εκδίδει τη σχετική απόφαση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης κυκλοφορίας, εφαρμογή του σχεδίου 2.2.1 «Στένωση λωρίδας σε οδό με σημαντική κυκλοφορία» σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια μικρής διάρκειας με μέγιστη ζώνη εργοταξίου 50m σύμφωνα με την ανωτέρω (ε) σχετική, για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017» στο Εθνικό Οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την προϋπόθεση ο ανάδοχος του έργου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.»να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και να τοποθετήσει την εργοταξιακή σήμανση που εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (επιβλέπουσα υπηρεσία) για την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθμιση στα προαναφερόμενα τμήματα της εθνική οδό 3 Φλώρινας-Κοζάνης και εφόσον τηρεί τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος και τις ανωτέρω (β), (ν), (δ) και (ε) αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας θα ισχύουν από την έκδοση της απόφασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (Άρθρο 109 Ν.2696/99 Κ.Ο.Κ.) και εφόσον έχει τοποθετηθεί η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση.
Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 08-07-2018.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Αγαπημένε άνθρωπε
Δεν έχω τίποτα να σχολιάσω
παρά μόνο να προσθέσω...
Να προσθέσω μόνο θέλω
τούτα τα ταπεινά λόγια:
«... Πλημμύρα συναισθημάτων
με ηρεμούν,
με γαληνεύουν με στηρίζουν
τόσο απλόχερα
όταν μιλώ μαζί σου,
όταν απολαμβάνω την αγάπη,
τον σεβασμό, την αλληλεγγύη σου!
Το άγγιγμα ψυχής
που μας ενώνει
είναι το πολυτιμότερο δώρο
που μου έχει κάνει η ζωή
σε επίπεδο ανθρωπιάς
και κατανόησης.
Σε ευχαριστώ από τον βυθό της ψυχής μου».

Στον άγνωστο άνθρωπο που βαδίζει μόνος!

Αγαπημένε άνθρωπε
Δεν έχω τίποτα να σχολιάσω
παρά μόνο να προσθέσω...
Να προσθέσω μόνο θέλω
τούτα τα ταπεινά λόγια:
«... Πλημμύρα συναισθημάτων
με ηρεμούν,
με γαληνεύουν με στηρίζουν
τόσο απλόχερα
όταν μιλώ μαζί σου,
όταν απολαμβάνω την αγάπη,
τον σεβασμό, την αλληλεγγύη σου!
Το άγγιγμα ψυχής
που μας ενώνει
είναι το πολυτιμότερο δώρο
που μου έχει κάνει η ζωή
σε επίπεδο ανθρωπιάς
και κατανόησης.
Σε ευχαριστώ από τον βυθό της ψυχής μου».

Απαντάμε στην ερώτηση της φίλης μας Ιωάννας, η οποία άφησε πλαστικό τάπερ κατά λάθος στο ζεστό εμαγιέ μάτι της κουζίνας της. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και για τις κεραμικές εστίες.
Καθαριότητα Ματιών Κουζίνας
Και σε ποιον δεν έχει συμβεί; Ή τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν ακόμα παλιά κουζίνα με εμαγιέ μάτια...
Η φίλη της σελίδας μας Ιωάννα, μας έστειλε email στο οποίο αναφέρει τη μικρή της "γκάφα" να ξεχάσει το πλαστικό της τάπερ στο ζεστό μάτι της εμαγιέ κουζίνας της! Shit happens που λένε και οι Εγγλέζοι! Πάμε να τα καθαρίσουμε Ιωάννα και μη σε νοιάζει καθόλου!
Θα χρειαστείς :
- Κουτάλι ή μη-κοφτερό μαχαίρι 
- Σπρέυ WD-40
- Ασετόν
- Λεπίδα ξυραφιού (πχ Astor)
- Μαλακό πανί
- Νερό
- Σαπούνι
Βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις :
1.  Άσε το μάτι να κρυώσει. Χειρότερα θα το κάνεις παρά καλύτερα
2.  Αφαίρεσε όσο περισσότερο πλαστικό μπορείς, αφού πρώτα έχει κρυώσει καλά. Χρησιμοποίησε το μαχαίρι με προσοχή μη γρατσουνίσεις την εστία.
3. Ψέκασε με το WD-40 το υπολειπόμενο πλαστικό και άστο να δράσει 10 λεπτά
4. Με τη λεπίδα ξυραφιού, κρατώντας την προσεχτικά και όσο πιο οριζόντια μπορείς (για να μην γρατσουνίσεις την εστία), αφαίρεσε σιγά σιγά το πλαστικό από την εστία. Προσοχή μην κοπείς με το ξυραφάκι!
5. Όταν πλέον έχει φύγει η μεγαλύτερη ποσότητα, ήρθε η ώρα του ασετόν. Εξατμίζεται γρήγορα, οπότε πρέπει να εμποτίζετε το λεκέ συχνά με βαμβάκι και ασετόν, ενώ παράλληλα αφαιρείτε το πλαστικό με το ξυράφι.
6. Τέλος με ζεστό νερό και σαπούνι αφαιρέστε ότι υπόλοιπο έχει απομείνει
Εάν πάλι δε δείτε αποτέλεσμα, θα πρέπει να καταφύγετε σε ισχυρά χημικά-διαλυτικά. Προσπαθήστε όμως πρώτα τον παραπάνω "πιο φυσικό" τρόπο.
Καλή επιτυχία σε όλους!
Θαμπά ποτήρια νερού από το πλυντήριο πιάτων; 5 βήματα για να τα κάνεις να α Συνήθες πρόβλημα σε πολλά νοικοκυριά, όπου τα ποτήρια νερού βγαίνουν θαμπά μετά από πλύση σε πλυντήριο πιάτων. Ας δούμε πως μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό !
Σκληρότητα του νερού
Η αλήθεια είναι ότι το σκληρό νερό των πόλεων σε συνδυασμό με τη συχνότητα με την οποία πλένονται τα ποτήρια καθώς και την ποιότητα των υλικών δεν βοηθούν και πολύ. Όσον αφορά στο πλυντήριο, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να εξασφαλίσεις ότι η θήκη για το αλάτι είναι γεμάτη και αν το πρόβλημα παραμένει –μετά τα "γιατροσόφια" που προτείνουμε πιο κάτω- ίσως να προσπαθούσες με ένα άλλο απορρυπαντικό.
Βήμα πρώτο: Γέμισε τον νεροχύτη με καυτό νερό και διάλυσε μέσα εκεί ένα κουταλάκι απορρυπαντικό για πιάτα μαζί με μια κούπα λευκό ξίδι.
Βήμα δεύτερο: Βάλε τα ποτήρια μέσα στον νεροχύτη, έτσι ώστε να καλύπτονται τελείως από το νερό.
Βήμα τρίτο: Άφησέ τα να μουλιάσουν για 15 λεπτά, τουλάχιστον.
Βήμα τέταρτο: Ξέβγαλε τα ποτήρια με ζεστό νερό.
Βήμα πέμπτο: Αντί να αφήσεις τα ποτήρια να στεγνώσουν μόνα τους, σκούπισέ τα με μια μαλακή βαμβακερή πετσέτα και τοποθέτησέ τα προσεκτικά στη θέση τους.
Καλή επιτυχία !
Πηγή : womenonly


Πως να καθαρίσεις εμαγιέ ή κεραμικά μάτια από λιωμένο πλαστικό

Απαντάμε στην ερώτηση της φίλης μας Ιωάννας, η οποία άφησε πλαστικό τάπερ κατά λάθος στο ζεστό εμαγιέ μάτι της κουζίνας της. Η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και για τις κεραμικές εστίες.
Καθαριότητα Ματιών Κουζίνας
Και σε ποιον δεν έχει συμβεί; Ή τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν ακόμα παλιά κουζίνα με εμαγιέ μάτια...
Η φίλη της σελίδας μας Ιωάννα, μας έστειλε email στο οποίο αναφέρει τη μικρή της "γκάφα" να ξεχάσει το πλαστικό της τάπερ στο ζεστό μάτι της εμαγιέ κουζίνας της! Shit happens που λένε και οι Εγγλέζοι! Πάμε να τα καθαρίσουμε Ιωάννα και μη σε νοιάζει καθόλου!
Θα χρειαστείς :
- Κουτάλι ή μη-κοφτερό μαχαίρι 
- Σπρέυ WD-40
- Ασετόν
- Λεπίδα ξυραφιού (πχ Astor)
- Μαλακό πανί
- Νερό
- Σαπούνι
Βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις :
1.  Άσε το μάτι να κρυώσει. Χειρότερα θα το κάνεις παρά καλύτερα
2.  Αφαίρεσε όσο περισσότερο πλαστικό μπορείς, αφού πρώτα έχει κρυώσει καλά. Χρησιμοποίησε το μαχαίρι με προσοχή μη γρατσουνίσεις την εστία.
3. Ψέκασε με το WD-40 το υπολειπόμενο πλαστικό και άστο να δράσει 10 λεπτά
4. Με τη λεπίδα ξυραφιού, κρατώντας την προσεχτικά και όσο πιο οριζόντια μπορείς (για να μην γρατσουνίσεις την εστία), αφαίρεσε σιγά σιγά το πλαστικό από την εστία. Προσοχή μην κοπείς με το ξυραφάκι!
5. Όταν πλέον έχει φύγει η μεγαλύτερη ποσότητα, ήρθε η ώρα του ασετόν. Εξατμίζεται γρήγορα, οπότε πρέπει να εμποτίζετε το λεκέ συχνά με βαμβάκι και ασετόν, ενώ παράλληλα αφαιρείτε το πλαστικό με το ξυράφι.
6. Τέλος με ζεστό νερό και σαπούνι αφαιρέστε ότι υπόλοιπο έχει απομείνει
Εάν πάλι δε δείτε αποτέλεσμα, θα πρέπει να καταφύγετε σε ισχυρά χημικά-διαλυτικά. Προσπαθήστε όμως πρώτα τον παραπάνω "πιο φυσικό" τρόπο.
Καλή επιτυχία σε όλους!
Θαμπά ποτήρια νερού από το πλυντήριο πιάτων; 5 βήματα για να τα κάνεις να α Συνήθες πρόβλημα σε πολλά νοικοκυριά, όπου τα ποτήρια νερού βγαίνουν θαμπά μετά από πλύση σε πλυντήριο πιάτων. Ας δούμε πως μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτό !
Σκληρότητα του νερού
Η αλήθεια είναι ότι το σκληρό νερό των πόλεων σε συνδυασμό με τη συχνότητα με την οποία πλένονται τα ποτήρια καθώς και την ποιότητα των υλικών δεν βοηθούν και πολύ. Όσον αφορά στο πλυντήριο, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να εξασφαλίσεις ότι η θήκη για το αλάτι είναι γεμάτη και αν το πρόβλημα παραμένει –μετά τα "γιατροσόφια" που προτείνουμε πιο κάτω- ίσως να προσπαθούσες με ένα άλλο απορρυπαντικό.
Βήμα πρώτο: Γέμισε τον νεροχύτη με καυτό νερό και διάλυσε μέσα εκεί ένα κουταλάκι απορρυπαντικό για πιάτα μαζί με μια κούπα λευκό ξίδι.
Βήμα δεύτερο: Βάλε τα ποτήρια μέσα στον νεροχύτη, έτσι ώστε να καλύπτονται τελείως από το νερό.
Βήμα τρίτο: Άφησέ τα να μουλιάσουν για 15 λεπτά, τουλάχιστον.
Βήμα τέταρτο: Ξέβγαλε τα ποτήρια με ζεστό νερό.
Βήμα πέμπτο: Αντί να αφήσεις τα ποτήρια να στεγνώσουν μόνα τους, σκούπισέ τα με μια μαλακή βαμβακερή πετσέτα και τοποθέτησέ τα προσεκτικά στη θέση τους.
Καλή επιτυχία !
Πηγή : womenonly


Πριν 4 χρόνια μια μικρή ομάδα ανθρώπων με όνειρα και ελπίδες για τον τόπο μας συγκροτήσαμε την παράταξη “Ανατροπή – Δημιουργία” και αποφασίσαμε να κατεβούμε στις εκλογές και να διεκδικήσουμε την Περιφερειακή Αρχή. Υποσχεθήκαμε να Ανατρέψουμε τα κακώς κείμενα, την αδιαφάνεια, την αλαζονεία και να Δημιουργήσουμε μια νέα περιφέρεια με μικρότερη ανεργία και κυρίως να προστατεύσουμε τα δημόσια αγαθά που είναι η ενέργεια και τα νερά. Τι κρίμα όμως! Ενώ οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν, με τεράστια ποσοστά, τις τύχες της περιοχής, εμείς οδηγούμαστε απ΄ το κακό στο χειρότερο. Χρειάστηκε πολλές φορές μέχρι σήμερα να σιωπήσω χάριν της ενότητας και μόνο. Ιδιαίτερα απογοητευτικό ήταν για μένα το γεγονός της μη έκδοσης ψηφίσματος για τη Μακεδονία, λόγω κομματικών υποχρεώσεων. Για μένα η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι πάντα Ελληνική! Όμως, δυστυχώς, τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι! Η πώληση των μονάδων της ΔΕΗ και η ιδιωτικοποίηση του στρατηγικής σημασίας τομέα της ενέργειας, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Για να μπορώ να κοιτάζω τα παιδιά μου στα μάτια και τους συμπολίτες μου με καθαρό πρόσωπο όπως πάντα, είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω την ανεξαρτητοποίησή μου από το συνδυασμό “Ανατροπή – Δημιουργία” και την παραίτησή μου από την “Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Δυτικής Μακεδονίας”. Με την πράξη μου αυτή ακόμη και τώρα, την τελευταία στιγμή, προσπαθώ με τις μικρές μου δυνάμεις, να αποτρέψω το εθνικό έγκλημα. Στους πολίτες των Γρεβενών και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας δηλώνω, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, ότι συνεχίζω και παραμένω ενεργός και πάντα δίπλα τους. Οι ακόμη μεγαλύτεροι αγώνες τώρα ξεκινάνε!!!

Γρηγόρης Γιαννόπουλος
Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος
Π.Ε. Γρεβενών


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πριν 4 χρόνια μια μικρή ομάδα ανθρώπων με όνειρα και ελπίδες για τον τόπο μας συγκροτήσαμε την παράταξη “Ανατροπή – Δημιουργία” και αποφασίσαμε να κατεβούμε στις εκλογές και να διεκδικήσουμε την Περιφερειακή Αρχή. Υποσχεθήκαμε να Ανατρέψουμε τα κακώς κείμενα, την αδιαφάνεια, την αλαζονεία και να Δημιουργήσουμε μια νέα περιφέρεια με μικρότερη ανεργία και κυρίως να προστατεύσουμε τα δημόσια αγαθά που είναι η ενέργεια και τα νερά. Τι κρίμα όμως! Ενώ οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν, με τεράστια ποσοστά, τις τύχες της περιοχής, εμείς οδηγούμαστε απ΄ το κακό στο χειρότερο. Χρειάστηκε πολλές φορές μέχρι σήμερα να σιωπήσω χάριν της ενότητας και μόνο. Ιδιαίτερα απογοητευτικό ήταν για μένα το γεγονός της μη έκδοσης ψηφίσματος για τη Μακεδονία, λόγω κομματικών υποχρεώσεων. Για μένα η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι πάντα Ελληνική! Όμως, δυστυχώς, τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι! Η πώληση των μονάδων της ΔΕΗ και η ιδιωτικοποίηση του στρατηγικής σημασίας τομέα της ενέργειας, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Για να μπορώ να κοιτάζω τα παιδιά μου στα μάτια και τους συμπολίτες μου με καθαρό πρόσωπο όπως πάντα, είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω την ανεξαρτητοποίησή μου από το συνδυασμό “Ανατροπή – Δημιουργία” και την παραίτησή μου από την “Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Δυτικής Μακεδονίας”. Με την πράξη μου αυτή ακόμη και τώρα, την τελευταία στιγμή, προσπαθώ με τις μικρές μου δυνάμεις, να αποτρέψω το εθνικό έγκλημα. Στους πολίτες των Γρεβενών και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας δηλώνω, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, ότι συνεχίζω και παραμένω ενεργός και πάντα δίπλα τους. Οι ακόμη μεγαλύτεροι αγώνες τώρα ξεκινάνε!!!

Γρηγόρης Γιαννόπουλος
Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος
Π.Ε. Γρεβενών


Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>
http://ekf.gr/?p=5866

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων στην Προκήρυξη 1Κ/2018

Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>
http://ekf.gr/?p=5866

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 26 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :
1) «Κανονισμός άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΠΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 26 του μηνός Απριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :
1) «Κανονισμός άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΠΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                

Με αφορμή το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων διαμηνύουμε σε όλους τους τόνους ότι ως Εργατικό Κέντρο
Φλώρινας είμαστε αντίθετοι σε αυτό το νόμο, καθώς η πώληση θα είναι καταστροφική τόσο για την ΔΕΗ και τους εργαζομένους της όσο και για την τοπική κοινωνία.
Συγκεκριμένα προβλέπεται, μεταξύ άλλων,  η πώληση της Μονάδας ΑΗΣ Μελίτη Ι, η άδεια κατασκευής για την Μελίτη ΙΙ καθώς και τα δικαιώματα των ορυχείων της ΔΕΗ στην περιοχή στα πλαίσια της “αποεπένδυσης” και της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.
Με αυτό το νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, δεν θα υφίσταται καμία συμμετοχή της ΔΕΗ στο ενεργειακό λεκανοπέδιο της Φλώρινας, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για την κατασκευή της δεύτερης μονάδας της Μελίτης, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για την επαναλειτουργία των κλειστών ορυχείων της περιοχής και επομένως δεν υπάρχει προοπτική για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μια περιοχή που η ανεργία παραμένει σκαρφαλωμένη σε δυσθεώρητα επίπεδα, αντιθέτως μειώσεις  τόσο των θέσεων εργασίας όσο και την ποιότητα αυτής.
Εμείς από τον Μάρτιο του 2015 αναλύοντας τα δεδομένα µε ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις απορρέουσες υποχρεώσεις της χώρας από τις κοινοτικές οδηγίες, τις μνημονιακές υποχρεώσεις αλλά βλέποντας και  το καθεστώς που επικρατούσε στη περιοχή τολμήσαμε και παρουσιάσαμε µια φιλόδοξη πρόταση στους αρμοδίους υπουργούς αλλά και στην διοίκηση της ΔΕΗ. Μια πρόταση που φιλοδοξούσε να αμβλύνει τις αντιπαραθέσεις και να συγκεράσει τις διαφορετικές και πρακτικές λύσεις.  Η πρόταση αυτή µιλούσε για την ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΔΕΗ, για την δημιουργία ενός κοινού οργανωτικού σχήματος µε συγκεκριμένη εταιρική μορφή, στο οποίο να συµµετέχει τόσο η ΔΕΗ όσο και η ιδιωτική πλευρά. Μιλούσαμε για σύμπραξη δημοσίου& ιδιωτικού τομέα που θα συμπεριλάβανε τα ορυχεία ΒΕΥΗ 1 & Αχλάδα τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς ιδιωτικής εκμετάλλευσης καθώς και τα κλειστά ορυχεία της ΔΕΗ, ΒΕΥΗ & Κλειδί.
Καλούμε την κυβέρνηση, τον αρμόδιο υπουργό και του βουλευτές (ειδικά της Δυτ. Μακεδονίας) να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταθούν με μια έντιμη στάση απέναντι στην κοινωνία της ακριτικής περιοχής μας αποσύροντας άμεσα  το παραπάνω νομοσχέδιο και να ξεκινήσει μια διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους καθώς υπάρχουν τρόποι να επιτευχθεί η απελευθέρωση της ενέργειας με προτάσεις ρεαλιστικές, εφικτές προς όφελος της περιοχής και της χώρας.
Το μέλημά μας πρέπει να είναι ένα και μοναδικό. Η ανάπτυξη της περιοχής συνολικά. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα σε γειτονικούς νομούς αλλά αντίθετα μια περιφερειακή ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας. Οφείλουμε μια καθαρή και έντιμη στάση και απάντηση στους ανέργους, στους πολίτες αλλά και στις επόμενες γενιές.

Το ΕΚΦ για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ

Με αφορμή το νομοσχέδιο για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων διαμηνύουμε σε όλους τους τόνους ότι ως Εργατικό Κέντρο
Φλώρινας είμαστε αντίθετοι σε αυτό το νόμο, καθώς η πώληση θα είναι καταστροφική τόσο για την ΔΕΗ και τους εργαζομένους της όσο και για την τοπική κοινωνία.
Συγκεκριμένα προβλέπεται, μεταξύ άλλων,  η πώληση της Μονάδας ΑΗΣ Μελίτη Ι, η άδεια κατασκευής για την Μελίτη ΙΙ καθώς και τα δικαιώματα των ορυχείων της ΔΕΗ στην περιοχή στα πλαίσια της “αποεπένδυσης” και της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.
Με αυτό το νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση για τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, δεν θα υφίσταται καμία συμμετοχή της ΔΕΗ στο ενεργειακό λεκανοπέδιο της Φλώρινας, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για την κατασκευή της δεύτερης μονάδας της Μελίτης, δεν υπάρχει καμία διασφάλιση για την επαναλειτουργία των κλειστών ορυχείων της περιοχής και επομένως δεν υπάρχει προοπτική για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε μια περιοχή που η ανεργία παραμένει σκαρφαλωμένη σε δυσθεώρητα επίπεδα, αντιθέτως μειώσεις  τόσο των θέσεων εργασίας όσο και την ποιότητα αυτής.
Εμείς από τον Μάρτιο του 2015 αναλύοντας τα δεδομένα µε ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις απορρέουσες υποχρεώσεις της χώρας από τις κοινοτικές οδηγίες, τις μνημονιακές υποχρεώσεις αλλά βλέποντας και  το καθεστώς που επικρατούσε στη περιοχή τολμήσαμε και παρουσιάσαμε µια φιλόδοξη πρόταση στους αρμοδίους υπουργούς αλλά και στην διοίκηση της ΔΕΗ. Μια πρόταση που φιλοδοξούσε να αμβλύνει τις αντιπαραθέσεις και να συγκεράσει τις διαφορετικές και πρακτικές λύσεις.  Η πρόταση αυτή µιλούσε για την ανάληψη πρωτοβουλίας από την ΔΕΗ, για την δημιουργία ενός κοινού οργανωτικού σχήματος µε συγκεκριμένη εταιρική μορφή, στο οποίο να συµµετέχει τόσο η ΔΕΗ όσο και η ιδιωτική πλευρά. Μιλούσαμε για σύμπραξη δημοσίου& ιδιωτικού τομέα που θα συμπεριλάβανε τα ορυχεία ΒΕΥΗ 1 & Αχλάδα τα οποία βρίσκονται υπό καθεστώς ιδιωτικής εκμετάλλευσης καθώς και τα κλειστά ορυχεία της ΔΕΗ, ΒΕΥΗ & Κλειδί.
Καλούμε την κυβέρνηση, τον αρμόδιο υπουργό και του βουλευτές (ειδικά της Δυτ. Μακεδονίας) να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταθούν με μια έντιμη στάση απέναντι στην κοινωνία της ακριτικής περιοχής μας αποσύροντας άμεσα  το παραπάνω νομοσχέδιο και να ξεκινήσει μια διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους εργαζόμενους καθώς υπάρχουν τρόποι να επιτευχθεί η απελευθέρωση της ενέργειας με προτάσεις ρεαλιστικές, εφικτές προς όφελος της περιοχής και της χώρας.
Το μέλημά μας πρέπει να είναι ένα και μοναδικό. Η ανάπτυξη της περιοχής συνολικά. Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα σε γειτονικούς νομούς αλλά αντίθετα μια περιφερειακή ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας. Οφείλουμε μια καθαρή και έντιμη στάση και απάντηση στους ανέργους, στους πολίτες αλλά και στις επόμενες γενιές.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Συνδέσμου Διαιτητών Φλώρινας. Ο Σύνδεσμος μας με τα μέλη  και τους φίλους του, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του που προβλέπονται από
το καταστατικό του,  ταξίδεψε στο Βελιγράδι , στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη . Με την εμπειρία του ταξιδιωτικού γραφείουMaleganeas Travel  περιηγηθήκαμε σε τρεις από τις ομορφότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης σε μια εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη σε όσους συμμετείχαν .  
Το Δ.Σ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τα μέλη του για τη συμμετοχή τους στην  εκδρομή και όλους τους φίλους που συμμετείχαν σε αυτήν . Επίσης εκφράζουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Maleganeas Travel  για την άψογη οργάνωση της εκδρομής και τις διευκολύνσεις που μας παρείχε κατά τη διάρκεια της. Ανανεώνουμε το ραντεβού  μας  για την επόμενη εξόρμηση μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΣ    ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Συνδέσμου Διαιτητών Φλώρινας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδρομή του Συνδέσμου Διαιτητών Φλώρινας. Ο Σύνδεσμος μας με τα μέλη  και τους φίλους του, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του που προβλέπονται από
το καταστατικό του,  ταξίδεψε στο Βελιγράδι , στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη . Με την εμπειρία του ταξιδιωτικού γραφείουMaleganeas Travel  περιηγηθήκαμε σε τρεις από τις ομορφότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης σε μια εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη σε όσους συμμετείχαν .  
Το Δ.Σ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τα μέλη του για τη συμμετοχή τους στην  εκδρομή και όλους τους φίλους που συμμετείχαν σε αυτήν . Επίσης εκφράζουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες στο ταξιδιωτικό γραφείο Maleganeas Travel  για την άψογη οργάνωση της εκδρομής και τις διευκολύνσεις που μας παρείχε κατά τη διάρκεια της. Ανανεώνουμε το ραντεβού  μας  για την επόμενη εξόρμηση μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΣ    ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τίθεται σε λειτουργία στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 52246/3173/26.01.18 για
τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειοαπό ίδια κεφάλαια του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ).
Στις ρυθμίσεις εντάσσονται και οι δανειολήπτες μέσω προγραμμάτων αγοράς κατοικίας ή διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ).
Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά  -μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας-  αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής τους και του τρόπου αποπληρωμής της. Οι δανειολήπτες δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την κεντρική σελίδα τουportal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση  οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και μπαίνουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑΧΙS. Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά  στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».
Προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β’ βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.
Με βάση την Υπουργική Απόφαση, οι δανειολήπτες μπορούν μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να κάνουναίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για:
•   Διαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000,00€ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ
•    Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί
•    Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείουγια όλους τους δανειολήπτες
•    Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15%:
                α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες
                β) 20% για πολύτεκνους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης)
Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μειώσεων-εκπτώσεων διαμορφώνεται το τελικό ποσό δανείου, από το οποίο αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου, τόκοι υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένοι τόκοι) προκειμένου να υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραμένει άτοκη.
•    Διαγραφή οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού δανείου
•    Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής, είτε είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησης της δανειακής σύμβασης, είτε ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή, η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις
•    Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου (ποσοστό 40% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός πέντε ετών, 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός οκτώ ετών)
•   Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων και για συγκεκριμένο διάστημα, που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν την μηνιαία δόση
•   Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσηςανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ
          Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους.
          Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η προσέλευση των δικαιούχων στις κατά τόπους Υπηρεσίες θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε προγραμματισμένο ραντεβού. 
          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 11320 (τηλεφωνικό κέντρο ΟΑΕΔ).

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών τ. ΟΕΚ

Τίθεται σε λειτουργία στο portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr) η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 52246/3173/26.01.18 για
τη διευκόλυνση της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών των δανειοληπτών στους οποίους χορηγήθηκε δάνειοαπό ίδια κεφάλαια του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ).
Στις ρυθμίσεις εντάσσονται και οι δανειολήπτες μέσω προγραμμάτων αγοράς κατοικίας ή διαμερισμάτων (ΠΑΚΑΔΙ).
Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά  -μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας-  αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον επαναπροσδιορισμό της οφειλής τους και του τρόπου αποπληρωμής της. Οι δανειολήπτες δικαιούνται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτονται την κεντρική σελίδα τουportal του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» επιλέγουν «Ρύθμιση  οφειλών δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και μπαίνουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤΑΧΙS. Στη συνέχεια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδονται αναλυτικά  στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».
Προϋπόθεση υπαγωγής στις ρυθμίσεις αποτελεί η ιδιοκατοίκηση ή η χρήση της κατοικίας από τους γονείς, τα τέκνα και εν γένει συγγενείς β’ βαθμού, για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου. Η ιδιοκατοίκηση και η χρήση διαπιστώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο ΟΑΕΔ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.
Με βάση την Υπουργική Απόφαση, οι δανειολήπτες μπορούν μέσω της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, να κάνουναίτηση υπαγωγής στις ρυθμίσεις για:
•   Διαγραφή οφειλών εφόσον το συνολικό χρέος είναι μέχρι 6.000,00€ (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές + τόκοι υπερημερίας + τόκοι κεφαλαίου), κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι δανειολήπτες αυτοί θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής προς τον ΟΑΕΔ
•    Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί
•    Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείουγια όλους τους δανειολήπτες
•    Εκπτώσεις λόγω κοινωνικού κριτηρίου μετά την εφαρμογή της μείωσης του 15%:
                α) 10% για συνταξιούχους, οικογένειες με μέλος ΑΜΕΑ, χήρους-χήρες με προστατευόμενο μέλος, σεισμόπληκτους-πυρόπληκτους, άτομα με αναπηρία 67%, μονογονεϊκές οικογένειες
                β) 20% για πολύτεκνους (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης)
Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω μειώσεων-εκπτώσεων διαμορφώνεται το τελικό ποσό δανείου, από το οποίο αφαιρούνται τα ήδη καταβληθέντα ποσά (κεφάλαιο, τόκοι κεφαλαίου, τόκοι υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένοι τόκοι) προκειμένου να υπολογιστεί η τελική οφειλή του δανειολήπτη, η οποία παραμένει άτοκη.
•    Διαγραφή οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του 60% του τελικού ποσού δανείου
•    Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής, είτε είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησης της δανειακής σύμβασης, είτε ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει λήξει και εξακολουθούν να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή, η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης στις ρυθμίσεις
•    Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου (ποσοστό 40% εάν ο δικαιούχος καταβάλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός πέντε ετών, 20% εάν καταβάλει το 80% της οφειλής εντός οκτώ ετών)
•   Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για έξι έως και 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων και για συγκεκριμένο διάστημα, που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, για όσους αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν την μηνιαία δόση
•   Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσηςανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ
          Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων, ώστε να οριστικοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους.
          Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η προσέλευση των δικαιούχων στις κατά τόπους Υπηρεσίες θα γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ σε προγραμματισμένο ραντεβού. 
          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον τηλεφωνικό αριθμό 11320 (τηλεφωνικό κέντρο ΟΑΕΔ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο «Αθλητικός Σύλλογος Ξινού Νερού» σας προσκαλεί στη χοροεσπερίδα που διοργανώνει το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κοινοτικού καταστήματος Ξινού Νερού.
Συντροφιά θα μας κρατήσει η ορχήστρα
«Τ΄αϊδόνια»
Ώρα έναρξης :  21:30
Με τιμή
το Δ/Σ του ΣυλλόγουΟ «Αθλητικός Σύλλογος Ξινού Νερού» διοργανώνει χοροεσπερίδα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο «Αθλητικός Σύλλογος Ξινού Νερού» σας προσκαλεί στη χοροεσπερίδα που διοργανώνει το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του κοινοτικού καταστήματος Ξινού Νερού.
Συντροφιά θα μας κρατήσει η ορχήστρα
«Τ΄αϊδόνια»
Ώρα έναρξης :  21:30
Με τιμή
το Δ/Σ του ΣυλλόγουΗ Διοίκηση, το προσωπικό και οι εξυπηρετούμενοι του ΚΕΦΙΑπ Γ.Ν.Φλώρινας, ευχαριστούν ολόθερμα τους μαθητές του φροντιστηρίου Lions καθώς και τη Διοίκηση του φροντιστηρίου για την ευαισθησία τους να προσφέρουν αναλώσιμα υλικά(τρόφιμα) στο κέντρο μας για τις ανάγκες του προγράμματος Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής.

Ο Διοικητής
Χιωτίδης Γιάννης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΚΕΦΙΑΠ Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Η Διοίκηση, το προσωπικό και οι εξυπηρετούμενοι του ΚΕΦΙΑπ Γ.Ν.Φλώρινας, ευχαριστούν ολόθερμα τους μαθητές του φροντιστηρίου Lions καθώς και τη Διοίκηση του φροντιστηρίου για την ευαισθησία τους να προσφέρουν αναλώσιμα υλικά(τρόφιμα) στο κέντρο μας για τις ανάγκες του προγράμματος Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής.

Ο Διοικητής
Χιωτίδης Γιάννης

Γυναίκα της χρονιάς κα. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη
Mε αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, H Πρόεδρος της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών Μαρία Γιαννίρη ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές στην ανακήρυξη της κ. Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη Προέδρου και Ιδρύτριας της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, ως ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.
Την βράβευσή της για το διαχρονικό επιστημονικό της έργο για το Περιβάλλον, έκανε  η Πρόεδρος  του Συνδέσμου Γυναικών Θεσσαλονίκης Μακεδονίας «Εν Αθήναις» κ. Καίτη Καψή.
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>


ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑ. ΑΓΝΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Γυναίκα της χρονιάς κα. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη
Mε αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, H Πρόεδρος της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών Μαρία Γιαννίρη ήταν από τους κεντρικούς ομιλητές στην ανακήρυξη της κ. Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη Προέδρου και Ιδρύτριας της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, ως ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ.
Την βράβευσή της για το διαχρονικό επιστημονικό της έργο για το Περιβάλλον, έκανε  η Πρόεδρος  του Συνδέσμου Γυναικών Θεσσαλονίκης Μακεδονίας «Εν Αθήναις» κ. Καίτη Καψή.
Για την συνέχεια κάντε κλικ πάνω στον σύνδεσμος της πηγής>


Το Συντονιστικό Όργανο για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ, κάλεσε σε συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Η σύγκληση του Συντονιστικού με θέμα: «Ενημέρωση – Προγραμματισμός δράσεων», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 19.00, στα γραφεία της ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ–ΚΗΕ, Στουρνάρη 73-75, στην Αθήνα. 

Τη σύγκληση του Συντονιστικού Οργάνου στην Αθήνα, κάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ

Το Συντονιστικό Όργανο για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ, κάλεσε σε συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Η σύγκληση του Συντονιστικού με θέμα: «Ενημέρωση – Προγραμματισμός δράσεων», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 και ώρα 19.00, στα γραφεία της ΓΕΝ.Ο.Π. / ΔΕΗ–ΚΗΕ, Στουρνάρη 73-75, στην Αθήνα. 

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

Μας έχουν κάνει λοβοτομή και εμείς τους παρακολουθούμε και τούς ακολουθούμε σαν τα πρόβατα! Δεν υπάρχει πλέον η λέξη Παλίκαρος ή Λεβέντης σαν εικόνα (μάλλον είναι και αυτές "φασιστικές") έχουν αντικατασταθεί από πρότυπα Gay, χλιμίτζουρες και πορνίδια... όλοι στον αγώνα για την ποιο πετυχημένη εκπόρνευση!
ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΠΙΛΑ ΤΗΣ ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΞΕΦΤΙΛΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ!!! 


Έξω οι ΝΤΙΝΤΙΔΕΣ και τα πορνίδια από την Τηλεόραση!!!

Μας έχουν κάνει λοβοτομή και εμείς τους παρακολουθούμε και τούς ακολουθούμε σαν τα πρόβατα! Δεν υπάρχει πλέον η λέξη Παλίκαρος ή Λεβέντης σαν εικόνα (μάλλον είναι και αυτές "φασιστικές") έχουν αντικατασταθεί από πρότυπα Gay, χλιμίτζουρες και πορνίδια... όλοι στον αγώνα για την ποιο πετυχημένη εκπόρνευση!
ΒΑΛΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΠΙΛΑ ΤΗΣ ΝΕΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΞΕΦΤΙΛΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ!!! 


Η υγεία βελτιώνεται και η διάρκεια ζωής αυξάνεται από τους κοινωνικούς δεσμούς.
Αυτοί οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο αριθμό φίλων και δεν είναι απομονωμένοι, λόγω του ότι έχουν πολλούς κοινωνικούς δεσμούς, ζουν περισσότερα χρόνια και έχουν μια πιο υγιή ζωή σε σχέση με αυτούς που είναι κοινωνικά απομονωμένοι.
Για να παραμένει κάποιος υγιής και να ζήσει πολλά χρόνια δεν είναι αρκετό μόνο να προσέχει τη χοληστερόλη του, την αρτηριακή του πίεση, να έχει καλή διατροφή και να τυγχάνει καλής ιατρικής φροντίδας.
Η κοινωνική του κατάσταση, η διατήρηση καλών σχέσεων, οι καλοί φίλοι, οι οικογενειακοί δεσμοί και οι συγγενείς είναι σημαντικοί παράγοντες που ευεργετούν τον οργανισμό σε όλα τα επίπεδα και απομακρύνουν τις ασθένειες.
Η κοινωνική απομόνωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την εκδήλωση ασθενειών. Πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη στην αξιολόγηση των ασθενών, όπως λαμβάνονται υπ' όψη και άλλοι σημαντικοί, επιβαρυντικοί παράγοντες.
Παράλληλα με την αξιολόγηση των επιπέδων της χοληστερόλης και της ψηλής πίεσης θα πρέπει να εξετάζεται και η κοινωνική κατάσταση κάποιου ασθενούς. Και αυτό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καρδιακές παθήσεις όπως η στεφανιαία νόσος.
Τα σημαντικά αυτά δεδομένα προκύπτουν από μια  μεγάλη έρευνα, διάρκειας 10 ετών, που έγινε από Αμερικανούς γιατρούς σε 28.369 άνδρες. Οι άνδρες αυτοί ήσαν ηλικίας από 42 έως 77 ετών και τα επαγγέλματά τους είχαν σχέση με την υγεία.
Ο στόχος της έρευνας ήταν να διαφανεί κατά πόσο οι κοινωνικοί δεσμοί επηρεάζουν τη θνησιμότητα και τις καρδιακές παθήσεις.
Τα αποτελέσματα τους έδειξαν:
Οι άνδρες που ήσαν περισσότερο κοινωνικά απομονωμένοι, είχαν 20% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με τους λιγότερο απομονωμένους.
Οι κοινωνικά απομονωμένοι είχαν 53% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακό νόσημα, σε σχέση με αυτούς που είχαν μεγαλύτερο αριθμό κοινωνικών σχέσεων.
Αυτοί οι οποίοι είχαν σχετικά μικρό αριθμό κοινωνικών σχέσεων, είχαν 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από ατύχημα ή αυτοκτονία σε σύγκριση  με αυτούς που είχαν τις περισσότερες κοινωνικές σχέσεις.
Η έρευνα αυτή φέρνει στην επιφάνεια πολύτιμα στοιχεία για την επίδραση της ψυχικής υγείας, που προέρχεται από καλούς κοινωνικούς δεσμούς, πάνω στο σύνολο του οργανισμού.
Η μείωση των θανάτων από καρδία, ατυχήματα και αυτοκτονίες που παρατηρήθηκε στους άνδρες με καλές κοινωνικές σχέσεις, είναι πολύ πιθανόν ότι θα υπάρχει και στις γυναίκες.
Είναι λοιπόν σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα καταπολέμησης της κοινωνικής απομόνωσης. Η αύξηση των σχέσεων, των φίλων, ο γάμος και η δραστηριοποίηση μέσα στα πλαίσια κοινωνικών ομάδων, φαίνεται ότι προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής με βελτιωμένη υγεία και μακροζωία. 

Οι κοινωνικοί δεσμοί και η υγεία

Η υγεία βελτιώνεται και η διάρκεια ζωής αυξάνεται από τους κοινωνικούς δεσμούς.
Αυτοί οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο αριθμό φίλων και δεν είναι απομονωμένοι, λόγω του ότι έχουν πολλούς κοινωνικούς δεσμούς, ζουν περισσότερα χρόνια και έχουν μια πιο υγιή ζωή σε σχέση με αυτούς που είναι κοινωνικά απομονωμένοι.
Για να παραμένει κάποιος υγιής και να ζήσει πολλά χρόνια δεν είναι αρκετό μόνο να προσέχει τη χοληστερόλη του, την αρτηριακή του πίεση, να έχει καλή διατροφή και να τυγχάνει καλής ιατρικής φροντίδας.
Η κοινωνική του κατάσταση, η διατήρηση καλών σχέσεων, οι καλοί φίλοι, οι οικογενειακοί δεσμοί και οι συγγενείς είναι σημαντικοί παράγοντες που ευεργετούν τον οργανισμό σε όλα τα επίπεδα και απομακρύνουν τις ασθένειες.
Η κοινωνική απομόνωση είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την εκδήλωση ασθενειών. Πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη στην αξιολόγηση των ασθενών, όπως λαμβάνονται υπ' όψη και άλλοι σημαντικοί, επιβαρυντικοί παράγοντες.
Παράλληλα με την αξιολόγηση των επιπέδων της χοληστερόλης και της ψηλής πίεσης θα πρέπει να εξετάζεται και η κοινωνική κατάσταση κάποιου ασθενούς. Και αυτό, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για καρδιακές παθήσεις όπως η στεφανιαία νόσος.
Τα σημαντικά αυτά δεδομένα προκύπτουν από μια  μεγάλη έρευνα, διάρκειας 10 ετών, που έγινε από Αμερικανούς γιατρούς σε 28.369 άνδρες. Οι άνδρες αυτοί ήσαν ηλικίας από 42 έως 77 ετών και τα επαγγέλματά τους είχαν σχέση με την υγεία.
Ο στόχος της έρευνας ήταν να διαφανεί κατά πόσο οι κοινωνικοί δεσμοί επηρεάζουν τη θνησιμότητα και τις καρδιακές παθήσεις.
Τα αποτελέσματα τους έδειξαν:
Οι άνδρες που ήσαν περισσότερο κοινωνικά απομονωμένοι, είχαν 20% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία, σε σύγκριση με τους λιγότερο απομονωμένους.
Οι κοινωνικά απομονωμένοι είχαν 53% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακό νόσημα, σε σχέση με αυτούς που είχαν μεγαλύτερο αριθμό κοινωνικών σχέσεων.
Αυτοί οι οποίοι είχαν σχετικά μικρό αριθμό κοινωνικών σχέσεων, είχαν 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν από ατύχημα ή αυτοκτονία σε σύγκριση  με αυτούς που είχαν τις περισσότερες κοινωνικές σχέσεις.
Η έρευνα αυτή φέρνει στην επιφάνεια πολύτιμα στοιχεία για την επίδραση της ψυχικής υγείας, που προέρχεται από καλούς κοινωνικούς δεσμούς, πάνω στο σύνολο του οργανισμού.
Η μείωση των θανάτων από καρδία, ατυχήματα και αυτοκτονίες που παρατηρήθηκε στους άνδρες με καλές κοινωνικές σχέσεις, είναι πολύ πιθανόν ότι θα υπάρχει και στις γυναίκες.
Είναι λοιπόν σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα καταπολέμησης της κοινωνικής απομόνωσης. Η αύξηση των σχέσεων, των φίλων, ο γάμος και η δραστηριοποίηση μέσα στα πλαίσια κοινωνικών ομάδων, φαίνεται ότι προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής με βελτιωμένη υγεία και μακροζωία. 

Μια νέα θεραπεία με λέιζερ φαίνεται ότι μπορεί να βοηθά άτομα που πάσχουν από κακοσμία του στόματος.
Σε πολλές περιπτώσεις η κακοσμία του στόματος οφείλεται σε αναερόβια βακτηρίδια που ζουν σε κοιλότητες στα δόντια και στα ούλη. Τα βακτηρίδια αυτά, παράγουν θειούχες ενώσεις του υδρογόνου που έχουν άσχημη οσμή.
Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, τα αναερόβια βακτηρίδια αναπτύσσονται στις αμυγδαλές. Οι αμυγδαλές στην επιφάνεια τους, έχουν κρύπτες και αυλακώσεις οι οποίες εποικίζονται από βακτηρίδια που παράγουν ενώσεις που προκαλούν δυσοσμία.
Η δυσοσμία του στόματος λόγω αμυγδαλών είναι από τις δυσκολότερες στην αντιμετώπιση τους. Για τη θεραπεία της κατάστασης αυτής, γιατροί από το Ισραήλ σε μια πρωτοποριακή έρευνά τους, δοκίμασαν σε 53 ασθενείς να εξαλείψουν με τη βοήθεια λέιζερ τις κρύπτες και αυλακώσεις των αμυγδαλών στις οποίες αναπτύσσονται τα αναερόβια βακτηρίδια που προκαλούν τη δυσοσμία.

Οι ακτίνες λέιζερ καταστρέφουν τις κρύπτες και αυλακώσεις των αμυγδαλών και έτσι τα βακτηρίδια δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν.
Οι Ισραηλινοί γιατροί διαπίστωσαν ότι περισσότεροι από 50% των ασθενών τους, δεν είχαν πλέον δυσοσμία της αναπνοής μετά από μία θεραπεία με λέιζερ.
Οι υπόλοιποι απαλλάχθηκαν από τη δυσάρεστη κατάσταση της κακοσμίας του στόματος μετά από δύο ή τρεις θεραπείες με λέιζερ.

Πρόκειται εδώ για μια πολλά υποσχόμενη νέα θεραπεία για τη δυσοσμία της αναπνοής λόγω αμυγδαλών. Πρέπει να τονίσουμε ότι συχνά δεν γίνεται η διάγνωση ότι η κακοσμία του στόματος οφείλεται σε πρόβλημα των αμυγδαλών.
Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται ότι περίπου 6% των περιπτώσεων δυσοσμίας της αναπνοής οφείλονται σε εποικισμό των αμυγδαλών από αναερόβια βακτηρίδια. Κατά τη γνώμη μας, πιθανότατα οι περιπτώσεις κακοσμίας λόγω αυτής της αιτιολογίας, είναι πολύ περισσότερες αλλά δεν γίνεται η διάγνωση.  
Η κακοσμία του στόματος μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως το φαγητό, οι ασθένειες των δοντιών, των ούλων, η ξηρότητα του στόματος, οι παθήσεις της μύτης, του στόματος, των αμυγδαλών, του λάρυγγα, του φάρυγγα και των πνευμόνων.
Επίσης τα καπνιστικά προϊόντα (πούρο, τσιγάρο, πίπα), όπως και οι αυστηρές δίαιτες προκαλούν δυσοσμία αναπνοής.
Η θεραπεία με λέιζερ θα μπορούσε να ανακουφίζει ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων με ανθεκτική μορφή κακοσμίας του στόματος λόγω εποικισμού των αμυγδαλών από αναερόβια βακτηρίδια. Βέβαια θα αναμένουμε με ενδιαφέρον αποτελέσματα και άλλων ανάλογων θεραπευτικών δοκιμών για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της συγκεκριμένης θεραπείας με λέιζερ.

Κακοσμία στόματος: Αντιμετώπιση με λέιζερ

Μια νέα θεραπεία με λέιζερ φαίνεται ότι μπορεί να βοηθά άτομα που πάσχουν από κακοσμία του στόματος.
Σε πολλές περιπτώσεις η κακοσμία του στόματος οφείλεται σε αναερόβια βακτηρίδια που ζουν σε κοιλότητες στα δόντια και στα ούλη. Τα βακτηρίδια αυτά, παράγουν θειούχες ενώσεις του υδρογόνου που έχουν άσχημη οσμή.
Σε πιο δύσκολες περιπτώσεις, τα αναερόβια βακτηρίδια αναπτύσσονται στις αμυγδαλές. Οι αμυγδαλές στην επιφάνεια τους, έχουν κρύπτες και αυλακώσεις οι οποίες εποικίζονται από βακτηρίδια που παράγουν ενώσεις που προκαλούν δυσοσμία.
Η δυσοσμία του στόματος λόγω αμυγδαλών είναι από τις δυσκολότερες στην αντιμετώπιση τους. Για τη θεραπεία της κατάστασης αυτής, γιατροί από το Ισραήλ σε μια πρωτοποριακή έρευνά τους, δοκίμασαν σε 53 ασθενείς να εξαλείψουν με τη βοήθεια λέιζερ τις κρύπτες και αυλακώσεις των αμυγδαλών στις οποίες αναπτύσσονται τα αναερόβια βακτηρίδια που προκαλούν τη δυσοσμία.

Οι ακτίνες λέιζερ καταστρέφουν τις κρύπτες και αυλακώσεις των αμυγδαλών και έτσι τα βακτηρίδια δεν βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν.
Οι Ισραηλινοί γιατροί διαπίστωσαν ότι περισσότεροι από 50% των ασθενών τους, δεν είχαν πλέον δυσοσμία της αναπνοής μετά από μία θεραπεία με λέιζερ.
Οι υπόλοιποι απαλλάχθηκαν από τη δυσάρεστη κατάσταση της κακοσμίας του στόματος μετά από δύο ή τρεις θεραπείες με λέιζερ.

Πρόκειται εδώ για μια πολλά υποσχόμενη νέα θεραπεία για τη δυσοσμία της αναπνοής λόγω αμυγδαλών. Πρέπει να τονίσουμε ότι συχνά δεν γίνεται η διάγνωση ότι η κακοσμία του στόματος οφείλεται σε πρόβλημα των αμυγδαλών.
Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται ότι περίπου 6% των περιπτώσεων δυσοσμίας της αναπνοής οφείλονται σε εποικισμό των αμυγδαλών από αναερόβια βακτηρίδια. Κατά τη γνώμη μας, πιθανότατα οι περιπτώσεις κακοσμίας λόγω αυτής της αιτιολογίας, είναι πολύ περισσότερες αλλά δεν γίνεται η διάγνωση.  
Η κακοσμία του στόματος μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως το φαγητό, οι ασθένειες των δοντιών, των ούλων, η ξηρότητα του στόματος, οι παθήσεις της μύτης, του στόματος, των αμυγδαλών, του λάρυγγα, του φάρυγγα και των πνευμόνων.
Επίσης τα καπνιστικά προϊόντα (πούρο, τσιγάρο, πίπα), όπως και οι αυστηρές δίαιτες προκαλούν δυσοσμία αναπνοής.
Η θεραπεία με λέιζερ θα μπορούσε να ανακουφίζει ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων με ανθεκτική μορφή κακοσμίας του στόματος λόγω εποικισμού των αμυγδαλών από αναερόβια βακτηρίδια. Βέβαια θα αναμένουμε με ενδιαφέρον αποτελέσματα και άλλων ανάλογων θεραπευτικών δοκιμών για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της συγκεκριμένης θεραπείας με λέιζερ.

Ο εθισμός στο σεξ είναι μια πραγματική ψυχική διαταραχή η οποία μπορεί να επηρεάζει σοβαρά την κοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή των ατόμων που υποφέρουν.
Οι ειδικοί δίνουν διάφορα ονόματα για τη σοβαρή αυτή πάθηση. Ορισμένοι γιατροί την αποκαλούν ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά ή σεξουαλική μανία ή ακόμη έμμονη διαστρέφουσα σεξουαλική δραστηριότητα.
Η κατάσταση αυτή εκδηλώνεται όταν το άτομο που παρουσιάζει το πρόβλημα, νιώθει τόσο έντονα την ανάγκη για να ασχολείται με θέματα σεξ που επηρεάζονται οι σχέσεις του και η εργασία του.
Το άτομο υποφέρει πραγματικά και η προσωπική και οικογενειακή του ζωή κινδυνεύουν να καταστραφούν από τις συνέπειες της ψυχαναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς.
Υπολογίζεται ότι 3% έως 5% των ενηλίκων πάσχουν από ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά. Η διαταραχή αυτή παρουσιάζεται περισσότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες.
Οι γυναίκες που πάσχουν δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια. Λόγω των κοινωνικών επιπτώσεων οι γυναίκες δεν αποκαλύπτουν το πρόβλημα με την ίδια ευκολία που μπορεί να το κάνουν οι άνδρες. Για το λόγο αυτό είναι πολύ πιθανόν ότι ο πραγματικός αριθμός των γυναικών που πάσχουν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που σήμερα είναι γνωστός.
Η πάθηση παρουσιάζεται στους ετερόφυλους και στους ομοφυλόφιλους. Υπολογίζεται ότι είναι συχνότερη στους ετερόφυλους άνδρες.
Πολλά από τα άτομα που πάσχουν από ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά είναι παντρεμένα και έχουν κατά τα άλλα μια φαινομενικά φυσιολογική ζωή. Συχνά έχουν διπλή ζωή και δυσκολεύονται στο να αναπτύξουν και να διατηρήσουν στενές συναισθηματικές σχέσεις.
Η ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά έχει τάση να είναι έντονη, χρόνια και είναι πέραν των δυνατοτήτων ελέγχου του άτομου που πάσχει. Όσο περισσότερο το άτομο ψάχνει να λύσει τις ανάγκες του διαμέσου του σεξ, τόσο περισσότερο νιώθει ότι δεν μπορεί να το πετύχει.
Ο ασθενής νιώθει όλο και περισσότερο απογοητευμένος. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί το σεξ σαν ένα τρόπο για να ξεφύγει από άλλα προβλήματα που το βασανίζουν όπως η μοναξιά, η κατάθλιψη, το άγχος και το στρες.
Ποιες είναι όμως οι αιτίες που προκαλούν την κατάσταση αυτή;
Οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να δημιουργήθηκαν ήδη κατά την παιδική ηλικία. Οικογενειακά προβλήματα, η σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είναι αιτίες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη σεξουαλική συμπεριφορά.
Τα ψυχολογικά τραύματα που πιθανόν ένα παιδί να έχει υποστεί, μπορεί να του δημιουργούν ντροπή ή το αίσθημα ότι δεν αξίζει τίποτα. Τα αισθήματα αυτά δυνατόν να προκαλούν στρεβλώσεις στις σχέσεις του παιδιού με τους άλλους όταν μεγαλώσει και παράλληλα να προκαλούν διαταραχές στη σεξουαλική του συμπεριφορά.
Τα άτομα που πάσχουν από ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά έχουν ανάγκη από θεραπεία.
Η ψυχοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική μέθοδος που συμβάλλει στη καταπολέμηση του προβλήματος. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.
Ειδικοί γιατροί μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή να αναγνωρίσει καλύτερα το ρόλο του σεξ σαν ένα μέρος μιας σχέσης αγάπης. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τον ασθενή να αντιμετωπίζει καλύτερα τα ψυχικά τραύματα που έχει υποστεί κατά την παιδική ηλικία και που οδηγούν στην ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά.
Ταυτόχρονα με την ψυχοθεραπεία, η αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα στο ζευγάρι από ειδικό σε θέματα οικογενειακής θεραπείας είναι χρήσιμη για να επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω των ψυχαναγκαστικών σεξουαλικών δραστηριοτήτων.
Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα βοηθούν στην καταστολή της σεξουαλικής ορμής δια μέσου της δράσης που έχουν στον εγκέφαλο. Οι σεξουαλικός ψυχαναγκασμός μειώνεται όταν τα φάρμακα αυτά μειώνουν τα ψυχικά συμπτώματα του άγχους που συνοδεύουν τις καταστάσεις αυτές.
Η συμπαράσταση από την οικογένεια και τους φίλους είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο ασθενής να ξεπεράσει το δύσκολο αυτό πρόβλημα.

Εθισμός στο σεξ: Αυτά που πρέπει να ξέρετε

Ο εθισμός στο σεξ είναι μια πραγματική ψυχική διαταραχή η οποία μπορεί να επηρεάζει σοβαρά την κοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική ζωή των ατόμων που υποφέρουν.
Οι ειδικοί δίνουν διάφορα ονόματα για τη σοβαρή αυτή πάθηση. Ορισμένοι γιατροί την αποκαλούν ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά ή σεξουαλική μανία ή ακόμη έμμονη διαστρέφουσα σεξουαλική δραστηριότητα.
Η κατάσταση αυτή εκδηλώνεται όταν το άτομο που παρουσιάζει το πρόβλημα, νιώθει τόσο έντονα την ανάγκη για να ασχολείται με θέματα σεξ που επηρεάζονται οι σχέσεις του και η εργασία του.
Το άτομο υποφέρει πραγματικά και η προσωπική και οικογενειακή του ζωή κινδυνεύουν να καταστραφούν από τις συνέπειες της ψυχαναγκαστικής σεξουαλικής συμπεριφοράς.
Υπολογίζεται ότι 3% έως 5% των ενηλίκων πάσχουν από ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά. Η διαταραχή αυτή παρουσιάζεται περισσότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες.
Οι γυναίκες που πάσχουν δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια. Λόγω των κοινωνικών επιπτώσεων οι γυναίκες δεν αποκαλύπτουν το πρόβλημα με την ίδια ευκολία που μπορεί να το κάνουν οι άνδρες. Για το λόγο αυτό είναι πολύ πιθανόν ότι ο πραγματικός αριθμός των γυναικών που πάσχουν είναι μεγαλύτερος από αυτόν που σήμερα είναι γνωστός.
Η πάθηση παρουσιάζεται στους ετερόφυλους και στους ομοφυλόφιλους. Υπολογίζεται ότι είναι συχνότερη στους ετερόφυλους άνδρες.
Πολλά από τα άτομα που πάσχουν από ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά είναι παντρεμένα και έχουν κατά τα άλλα μια φαινομενικά φυσιολογική ζωή. Συχνά έχουν διπλή ζωή και δυσκολεύονται στο να αναπτύξουν και να διατηρήσουν στενές συναισθηματικές σχέσεις.
Η ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά έχει τάση να είναι έντονη, χρόνια και είναι πέραν των δυνατοτήτων ελέγχου του άτομου που πάσχει. Όσο περισσότερο το άτομο ψάχνει να λύσει τις ανάγκες του διαμέσου του σεξ, τόσο περισσότερο νιώθει ότι δεν μπορεί να το πετύχει.
Ο ασθενής νιώθει όλο και περισσότερο απογοητευμένος. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί το σεξ σαν ένα τρόπο για να ξεφύγει από άλλα προβλήματα που το βασανίζουν όπως η μοναξιά, η κατάθλιψη, το άγχος και το στρες.
Ποιες είναι όμως οι αιτίες που προκαλούν την κατάσταση αυτή;
Οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν στην ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά μπορεί να δημιουργήθηκαν ήδη κατά την παιδική ηλικία. Οικογενειακά προβλήματα, η σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είναι αιτίες που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη σεξουαλική συμπεριφορά.
Τα ψυχολογικά τραύματα που πιθανόν ένα παιδί να έχει υποστεί, μπορεί να του δημιουργούν ντροπή ή το αίσθημα ότι δεν αξίζει τίποτα. Τα αισθήματα αυτά δυνατόν να προκαλούν στρεβλώσεις στις σχέσεις του παιδιού με τους άλλους όταν μεγαλώσει και παράλληλα να προκαλούν διαταραχές στη σεξουαλική του συμπεριφορά.
Τα άτομα που πάσχουν από ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά έχουν ανάγκη από θεραπεία.
Η ψυχοθεραπεία είναι μια αποτελεσματική μέθοδος που συμβάλλει στη καταπολέμηση του προβλήματος. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.
Ειδικοί γιατροί μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή να αναγνωρίσει καλύτερα το ρόλο του σεξ σαν ένα μέρος μιας σχέσης αγάπης. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τον ασθενή να αντιμετωπίζει καλύτερα τα ψυχικά τραύματα που έχει υποστεί κατά την παιδική ηλικία και που οδηγούν στην ψυχαναγκαστική σεξουαλική συμπεριφορά.
Ταυτόχρονα με την ψυχοθεραπεία, η αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα στο ζευγάρι από ειδικό σε θέματα οικογενειακής θεραπείας είναι χρήσιμη για να επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω των ψυχαναγκαστικών σεξουαλικών δραστηριοτήτων.
Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα βοηθούν στην καταστολή της σεξουαλικής ορμής δια μέσου της δράσης που έχουν στον εγκέφαλο. Οι σεξουαλικός ψυχαναγκασμός μειώνεται όταν τα φάρμακα αυτά μειώνουν τα ψυχικά συμπτώματα του άγχους που συνοδεύουν τις καταστάσεις αυτές.
Η συμπαράσταση από την οικογένεια και τους φίλους είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο ασθενής να ξεπεράσει το δύσκολο αυτό πρόβλημα.

Φαίνεται εύκολο αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Το καθλαρισμα των τζαμιών πολλές φορές αποδεικνύεται μεγάλος μπελάς!
Καθαριότητα Σπιτιού
Έχουμε αναφερθεί πρωτίστως στο γιατί καθαρίζει τέλεια η εφημερίδα τα τζάμια.
Το κρατάμε σαν άσσο στο μανίκι μας. Πάμε να δούμε έναν άλλο τρόπο που μπορεί να μας κάνει να καθρεπτιζόμαστε σε αυτά!
Το καθάρισμα των τζαμιών είναι ένα από τα καθήκοντα που πολλές νοικοκυρές θα πλήρωναν. Ψεκάζεις, σκουπίζεις με δύναμη την επιφάνεια και τελικά, το αποτέλεσμα σε προδίδει. Η επιφάνεια παραμένει θαμπή και με δαχτυλιές. Για μία καθαρή επιφάνεια είτε πρόκειται για ένα παράθυρο είτε έναν καθρέφτη, είτε ένα τραπεζάκι απαιτούνται τα σωστά εργαλεία παρά δυνατοί μυς. Ποια είναι αυτά;
Γυαλίστε την επιφάνεια
Ακόμα κι αν κάνετε ακριβώς τα σωστά πράγματα, μπορείτε το αποτέλεσμα να είναι αποκαρδιωτικό. Σε αυτή την περίπτωση, η απλούστερη λύση είναι να ολοκληρώσουμε το έργο μας με ένα γρήγορο γυάλισμα. Ένα δέρμα σαμουά ή ένα πανί μικροϊνών είναι κατάλληλα. Φροντίστε να είναι στεγνά, και τα τζάμια σας θα γίνουν αόρατα.
Εξαφανίστε το χαρτί κουζίνας
Το χαρτί κουζίνας αφήνει ραβδώσεις στα παράθυρα όπως έχετε συνειδητοποιήσει. Γι’ αυτό ήρθε η στιγμή να το αντικαταστήσετε με ένα πανί μικροϊνών ή ακόμη καλύτερα με ένα φύλλο εφημερίδας. Η πρωινή σας ανάγνωση κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο γυαλί. Προηγουμένως, φορέστε γάντια, καθώς το μελάνι θα λερώσει τα χέρια σας.
Το ξίδι είναι φίλος σας
Το ξίδι είναι ένα από εκείνα τα συστατικά για όλες τις χρήσεις, και προφανώς δύσκολα θα ζήσετε μακριά του. Η παρουσία του στη σαλάτα είναι εξαιρετική όπως και μέσα στον καθρέφτη σας, αφού δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα. Πράγματι, το ξίδι μπορεί να κάνει θαύματα για τα παράθυρα και τους καθρέφτες σας, ενώ αποτελεί μία πολύ οικονομική επιλογή.
Πώς να το χρησιμοποιήσετε;
Απλά αναμείξετε ένα διάλυμα ξυδιού-νερού σε ίσες ποσότητες, και ψεκάστε στην επιφάνεια. 
Νερό
Οι περισσότεροι από εμάς δεν σκεφτόμαστε ότι το νερό που χρησιμοποιούμε δεν καθαρίζει. Στην πραγματικότητα, δεν έχει σημασία. Αλλά κατά την καθαριότητα μίας γυάλινης επιφάνειας το περιεχόμενο του νερού μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά αν χρησιμοποιήσετε αποσταγμένο νερό.
Και επειδή τα απορρυπαντικά αφενός περιέχουν χημικά συστατικά αφετέρου είναι πολύ ακριβά... καιρός να δοκιμάσετε αυτή τη super φυσική συνταγή που θα καθαρίσει τα τζάμια σας στο λεπτό και θα τα κάνει ακόμη πιο αστραφτερά!
Θα χρειαστείτε:
- 2 λίτρα ζεστό νερό
- 1/2 φλιτζάνι ξίδι
- 2 κουταλιές υγρό απορρυπαντικό πιάτων
κι ένα μεγάλο κουβά για να αποθηκεύσετε το μείγμα
Όσο για την προετοιμασία είναι πανεύκολη:
1. Ανακατέψτε τα 2 λίτρα ζεστό νερό, το 1/2 φλιτζάνι ξίδι και τα 2 κουτ. υγρό απορρυπαντικό πιάτων σε ένα μεγάλο κουβά.
2. Βουτήξτε ένα σφουγγάρι ή καθαρό πανί-που δεν αφήνει χνούδια- μέσα στο μείγμα.
3. Τρίψτε τα τζάμια.
4. Τελειώστε με το σκούπισμα με ένα στεγνό πανί.
Αν θέλετε βέβαια, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα καθαρό μπουκάλι με ψεκαστήρα για να το χρησιμοποιήσετε ως spray.
Καλή επιτυχία !
Πηγή : daddy-cool

Το μυστικό για τα πιο αστραφτερά τζάμια χωρίς ιδιαίτερο κόπο!

Φαίνεται εύκολο αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Το καθλαρισμα των τζαμιών πολλές φορές αποδεικνύεται μεγάλος μπελάς!
Καθαριότητα Σπιτιού
Έχουμε αναφερθεί πρωτίστως στο γιατί καθαρίζει τέλεια η εφημερίδα τα τζάμια.
Το κρατάμε σαν άσσο στο μανίκι μας. Πάμε να δούμε έναν άλλο τρόπο που μπορεί να μας κάνει να καθρεπτιζόμαστε σε αυτά!
Το καθάρισμα των τζαμιών είναι ένα από τα καθήκοντα που πολλές νοικοκυρές θα πλήρωναν. Ψεκάζεις, σκουπίζεις με δύναμη την επιφάνεια και τελικά, το αποτέλεσμα σε προδίδει. Η επιφάνεια παραμένει θαμπή και με δαχτυλιές. Για μία καθαρή επιφάνεια είτε πρόκειται για ένα παράθυρο είτε έναν καθρέφτη, είτε ένα τραπεζάκι απαιτούνται τα σωστά εργαλεία παρά δυνατοί μυς. Ποια είναι αυτά;
Γυαλίστε την επιφάνεια
Ακόμα κι αν κάνετε ακριβώς τα σωστά πράγματα, μπορείτε το αποτέλεσμα να είναι αποκαρδιωτικό. Σε αυτή την περίπτωση, η απλούστερη λύση είναι να ολοκληρώσουμε το έργο μας με ένα γρήγορο γυάλισμα. Ένα δέρμα σαμουά ή ένα πανί μικροϊνών είναι κατάλληλα. Φροντίστε να είναι στεγνά, και τα τζάμια σας θα γίνουν αόρατα.
Εξαφανίστε το χαρτί κουζίνας
Το χαρτί κουζίνας αφήνει ραβδώσεις στα παράθυρα όπως έχετε συνειδητοποιήσει. Γι’ αυτό ήρθε η στιγμή να το αντικαταστήσετε με ένα πανί μικροϊνών ή ακόμη καλύτερα με ένα φύλλο εφημερίδας. Η πρωινή σας ανάγνωση κάνει μια εξαιρετική δουλειά στο γυαλί. Προηγουμένως, φορέστε γάντια, καθώς το μελάνι θα λερώσει τα χέρια σας.
Το ξίδι είναι φίλος σας
Το ξίδι είναι ένα από εκείνα τα συστατικά για όλες τις χρήσεις, και προφανώς δύσκολα θα ζήσετε μακριά του. Η παρουσία του στη σαλάτα είναι εξαιρετική όπως και μέσα στον καθρέφτη σας, αφού δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα. Πράγματι, το ξίδι μπορεί να κάνει θαύματα για τα παράθυρα και τους καθρέφτες σας, ενώ αποτελεί μία πολύ οικονομική επιλογή.
Πώς να το χρησιμοποιήσετε;
Απλά αναμείξετε ένα διάλυμα ξυδιού-νερού σε ίσες ποσότητες, και ψεκάστε στην επιφάνεια. 
Νερό
Οι περισσότεροι από εμάς δεν σκεφτόμαστε ότι το νερό που χρησιμοποιούμε δεν καθαρίζει. Στην πραγματικότητα, δεν έχει σημασία. Αλλά κατά την καθαριότητα μίας γυάλινης επιφάνειας το περιεχόμενο του νερού μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά αν χρησιμοποιήσετε αποσταγμένο νερό.
Και επειδή τα απορρυπαντικά αφενός περιέχουν χημικά συστατικά αφετέρου είναι πολύ ακριβά... καιρός να δοκιμάσετε αυτή τη super φυσική συνταγή που θα καθαρίσει τα τζάμια σας στο λεπτό και θα τα κάνει ακόμη πιο αστραφτερά!
Θα χρειαστείτε:
- 2 λίτρα ζεστό νερό
- 1/2 φλιτζάνι ξίδι
- 2 κουταλιές υγρό απορρυπαντικό πιάτων
κι ένα μεγάλο κουβά για να αποθηκεύσετε το μείγμα
Όσο για την προετοιμασία είναι πανεύκολη:
1. Ανακατέψτε τα 2 λίτρα ζεστό νερό, το 1/2 φλιτζάνι ξίδι και τα 2 κουτ. υγρό απορρυπαντικό πιάτων σε ένα μεγάλο κουβά.
2. Βουτήξτε ένα σφουγγάρι ή καθαρό πανί-που δεν αφήνει χνούδια- μέσα στο μείγμα.
3. Τρίψτε τα τζάμια.
4. Τελειώστε με το σκούπισμα με ένα στεγνό πανί.
Αν θέλετε βέβαια, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα καθαρό μπουκάλι με ψεκαστήρα για να το χρησιμοποιήσετε ως spray.
Καλή επιτυχία !
Πηγή : daddy-cool

Τα κατοικίδια ζώα όπως οι σκύλοι, οι γάτοι και άλλα, προσφέρουν πολλά ωφελήματα στον άνθρωπο. Παράλληλα όμως μπορούν να μας μεταδώσουν και κάποιες ασθένειες.
Ο κίνδυνος για να μολυνθούμε από κάποιο μικροοργανισμό που προέρχεται από τα κατοικίδια ζώα είναι μικρός. Ο κίνδυνος για να προσβληθούμε από μια μεταδοτική ασθένεια, είναι πολύ μεγαλύτερος λόγω μολυσμένου φαγητού ή νερού.
Τα κατοικίδια ζώα μας προσφέρουν αγάπη, ξεκούραση και συντροφιά. Η παρουσία του αγαπημένου μας σκύλου ή γάτου, απομακρύνει το σκληρό αίσθημα της μοναξιάς.
Παράλληλα τα αγαπημένα μας ζώα, μας δίνουν την ευκαιρία για άσκηση και άλλες δραστηριότητες έξω από το σπίτι. Επίσης μας δημιουργούν ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές με άλλους ιδιοκτήτες ζώων ή άλλους που ενδιαφέρονται.

Διάφορες κλινικές έρευνες έδειξαν επιπρόσθετα ότι τα κατοικίδια ζώα έχουν τις ακόλουθες ευεργετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία:
Μείωση της πίεσης
 
Μείωση της χοληστερόλης
 
Μείωση των τριγλυκεριδίων
 
Οι ηλικιωμένοι που έχουν κατοικίδια ζώα, έχουν λιγότερο στρες, επισκέπτονται λιγότερο το γιατρό τους και γενικά έχουν περισσότερες δραστηριότητες με λιγότερο εκφυλισμό των δεξιοτήτων τους σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν αγαπημένο κατοικίδιο ζώο
 
Παιδιά που έχασαν ένα από τους γονείς τους, αντεπεξέρχονται καλύτερα στον πόνο της απώλειας όταν έχουν ένα αγαπημένο κατοικίδιο ζώο
 
Αυτοί που έχουν ζώα, υποφέρουν λιγότερο από ήπια προβλήματα υγείας
 
Άτομα που έχουν κατοικίδια ζώα έχουν καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και παρουσιάζουν λιγότερο στρες σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν ζώα. Το χαΐδεμα ενός σκύλου για παράδειγμα μειώνει το στρες και χαμηλώνει την πίεση
 
Παιδιά που εκτίθενται σε ζώα κατά το πρώτο έτος της ζωής τους έχουν λιγότερα προβλήματα αλλεργικής ρινίτιδας και άσθματος
 
Παιδιά που έχουν αγαπημένα κατοικίδια ζώα, έχουν περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες και άλλα χόμπι, με περισσότερη κοινωνικοποίηση και αυτοπεποίθηση. Παράλληλα οι γνωστικές τους ικανότητες αυξάνονται
 
Σε ασθενείς με AIDS, τα κατοικίδια ζώα μειώνουν το στρες και την κατάθλιψη. Είναι για αυτούς πηγή υποστήριξης και άντλησης δύναμης για να αντέξουν στην ασθένεια τους
 
Περίπου 70% των οικογενειών δηλώνουν πιο ευτυχισμένες μετά την απόκτηση ενός κατοικίδιου ζώου

Βλέπουμε λοιπόν ότι η παρουσία των ζώων ωφελεί και μικρούς και μεγάλους. Βοηθά τόσο το σώμα όσο και τον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων οποιασδήποτε ηλικίας.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σε ανθρώπους με αναπηρίες, τα ζώα μπορεί να είναι όχι μόνο σύντροφοι αλλά και να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια. Για παράδειγμα οι σκύλοι για τους τυφλούς ή για τους κωφούς μπορούν να προσφέρουν πολλές υπηρεσίες.
Παρά τα πολύ θετικά που προσφέρουν τα κατοικίδια ζώα υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για την υγεία τους οποίους πρέπει να γνωρίζουμε και να λαμβάνουμε μέτρα για την αποτελεσματική εξουδετέρωσή τους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μετάδοση μολύνσεων και παράσιτων, γεγονός που συμβαίνει σπάνια.
Για μερικές ομάδες του πληθυσμού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν στο σπίτι ζώα ή είναι δυνατόν να γίνει κάποια επαφή μαζί τους:
Οι ασθενείς με μειωμένη άμυνα του οργανισμού, όπως για παράδειγμα οι ασθενείς που προσβλήθηκαν από τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS, οι καρκινοπαθείς, αυτοί που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με στεροειδή (πρεδνιζόνη και άλλα), αυτοί που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, πρέπει να τηρούν αυστηρά τα προφυλακτικά μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων από τα ζώα προς αυτούς
  Οι έγκυες γυναίκες κινδυνεύουν από την τοξοπλάσμωση που είναι μια σημαντική απειλή για το έμβρυο. Για το λόγο αυτό τα μέτρα προφύλαξης για τις έγκυες γυναίκες, αποκτούν τεράστια σημασία.

Τα μέτρα προφύλαξης είναι απλά, εύκολο να εφαρμοστούν, πολύ αποτελεσματικά και μπορούν να μειώσουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο προσβολής από μεταδοτικές ασθένειες:
Καλό πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με ζώο
 
Συστηματικό πλύσιμο των χεριών πριν από το φαγητό
 
Να εμποδίζουμε το σκύλο να γλείφει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα παιδιά. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο έχει συμβεί τότε χρειάζεται άμεσα καλό πλύσιμο με νερό και σαπούνι
 
Καθαριότητα στην περιοχή που ζει και κοιμάται το ζώο
 
Φροντίδα στο ζώο από τον κτηνίατρο για καταπολέμηση των παρασίτων και άλλων ασθενειών που προσβάλλουν τα ζώα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια ασθένεια σε κατοικίδιο ζώο τότε άμεσα πρέπει να ζητείται η βοήθεια του κτηνίατρου  
 
Οι έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν την άμεση επαφή με τα κατοικίδια ζώα τους. Όσον αφορά τη φροντίδα, το τάισμα και την καθαριότητα των ζώων στο σπίτι πρέπει κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης να αναλαμβάνει κάποιος άλλος
 
Σε περίπτωση δαγκώματος από ζώο, πρέπει άμεσα να ζητείται η βοήθεια γιατρού
 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση επαφής με αδέσποτους σκύλους, γάτους ή άλλα ζώα. Επίσης εάν αποκτηθούν άλλα ζώα ή ερπετά, σπάνια ή εξωτικά, τότε πρέπει να ζητηθεί η βοήθεια του κτηνιάτρου για τα μέτρα προφύλαξης.

Το πλύσιμο των χεριών αποκτά μεγάλη σημασία για την αποφυγή της μετάδοσης της σαλμονέλας στις περιπτώσεις αυτές

Βλέπουμε λοιπόν ότι με κάποια στοιχειώδη μέτρα, ο κίνδυνος προσβολής από μολυσματικές ασθένειες που μεταδίδονται από κατοικίδια ζώα περιορίζεται στο ελάχιστο.
Οι προφυλάξεις αυτές μας επιτρέπουν να έχουμε τις ευεργετικές επιδράσεις των κατοικίδιων ζώων τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική μας υγεία.


Κατοικίδια ζώα: Ποιο ρόλο παίζουν στην υγεία μας;

Τα κατοικίδια ζώα όπως οι σκύλοι, οι γάτοι και άλλα, προσφέρουν πολλά ωφελήματα στον άνθρωπο. Παράλληλα όμως μπορούν να μας μεταδώσουν και κάποιες ασθένειες.
Ο κίνδυνος για να μολυνθούμε από κάποιο μικροοργανισμό που προέρχεται από τα κατοικίδια ζώα είναι μικρός. Ο κίνδυνος για να προσβληθούμε από μια μεταδοτική ασθένεια, είναι πολύ μεγαλύτερος λόγω μολυσμένου φαγητού ή νερού.
Τα κατοικίδια ζώα μας προσφέρουν αγάπη, ξεκούραση και συντροφιά. Η παρουσία του αγαπημένου μας σκύλου ή γάτου, απομακρύνει το σκληρό αίσθημα της μοναξιάς.
Παράλληλα τα αγαπημένα μας ζώα, μας δίνουν την ευκαιρία για άσκηση και άλλες δραστηριότητες έξω από το σπίτι. Επίσης μας δημιουργούν ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές με άλλους ιδιοκτήτες ζώων ή άλλους που ενδιαφέρονται.

Διάφορες κλινικές έρευνες έδειξαν επιπρόσθετα ότι τα κατοικίδια ζώα έχουν τις ακόλουθες ευεργετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία:
Μείωση της πίεσης
 
Μείωση της χοληστερόλης
 
Μείωση των τριγλυκεριδίων
 
Οι ηλικιωμένοι που έχουν κατοικίδια ζώα, έχουν λιγότερο στρες, επισκέπτονται λιγότερο το γιατρό τους και γενικά έχουν περισσότερες δραστηριότητες με λιγότερο εκφυλισμό των δεξιοτήτων τους σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν αγαπημένο κατοικίδιο ζώο
 
Παιδιά που έχασαν ένα από τους γονείς τους, αντεπεξέρχονται καλύτερα στον πόνο της απώλειας όταν έχουν ένα αγαπημένο κατοικίδιο ζώο
 
Αυτοί που έχουν ζώα, υποφέρουν λιγότερο από ήπια προβλήματα υγείας
 
Άτομα που έχουν κατοικίδια ζώα έχουν καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και παρουσιάζουν λιγότερο στρες σε σύγκριση με αυτούς που δεν έχουν ζώα. Το χαΐδεμα ενός σκύλου για παράδειγμα μειώνει το στρες και χαμηλώνει την πίεση
 
Παιδιά που εκτίθενται σε ζώα κατά το πρώτο έτος της ζωής τους έχουν λιγότερα προβλήματα αλλεργικής ρινίτιδας και άσθματος
 
Παιδιά που έχουν αγαπημένα κατοικίδια ζώα, έχουν περισσότερες αθλητικές δραστηριότητες και άλλα χόμπι, με περισσότερη κοινωνικοποίηση και αυτοπεποίθηση. Παράλληλα οι γνωστικές τους ικανότητες αυξάνονται
 
Σε ασθενείς με AIDS, τα κατοικίδια ζώα μειώνουν το στρες και την κατάθλιψη. Είναι για αυτούς πηγή υποστήριξης και άντλησης δύναμης για να αντέξουν στην ασθένεια τους
 
Περίπου 70% των οικογενειών δηλώνουν πιο ευτυχισμένες μετά την απόκτηση ενός κατοικίδιου ζώου

Βλέπουμε λοιπόν ότι η παρουσία των ζώων ωφελεί και μικρούς και μεγάλους. Βοηθά τόσο το σώμα όσο και τον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων οποιασδήποτε ηλικίας.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι σε ανθρώπους με αναπηρίες, τα ζώα μπορεί να είναι όχι μόνο σύντροφοι αλλά και να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια. Για παράδειγμα οι σκύλοι για τους τυφλούς ή για τους κωφούς μπορούν να προσφέρουν πολλές υπηρεσίες.
Παρά τα πολύ θετικά που προσφέρουν τα κατοικίδια ζώα υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για την υγεία τους οποίους πρέπει να γνωρίζουμε και να λαμβάνουμε μέτρα για την αποτελεσματική εξουδετέρωσή τους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μετάδοση μολύνσεων και παράσιτων, γεγονός που συμβαίνει σπάνια.
Για μερικές ομάδες του πληθυσμού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν στο σπίτι ζώα ή είναι δυνατόν να γίνει κάποια επαφή μαζί τους:
Οι ασθενείς με μειωμένη άμυνα του οργανισμού, όπως για παράδειγμα οι ασθενείς που προσβλήθηκαν από τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS, οι καρκινοπαθείς, αυτοί που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με στεροειδή (πρεδνιζόνη και άλλα), αυτοί που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, πρέπει να τηρούν αυστηρά τα προφυλακτικά μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων από τα ζώα προς αυτούς
  Οι έγκυες γυναίκες κινδυνεύουν από την τοξοπλάσμωση που είναι μια σημαντική απειλή για το έμβρυο. Για το λόγο αυτό τα μέτρα προφύλαξης για τις έγκυες γυναίκες, αποκτούν τεράστια σημασία.

Τα μέτρα προφύλαξης είναι απλά, εύκολο να εφαρμοστούν, πολύ αποτελεσματικά και μπορούν να μειώσουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο προσβολής από μεταδοτικές ασθένειες:
Καλό πλύσιμο των χεριών μετά από κάθε επαφή με ζώο
 
Συστηματικό πλύσιμο των χεριών πριν από το φαγητό
 
Να εμποδίζουμε το σκύλο να γλείφει τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα παιδιά. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο έχει συμβεί τότε χρειάζεται άμεσα καλό πλύσιμο με νερό και σαπούνι
 
Καθαριότητα στην περιοχή που ζει και κοιμάται το ζώο
 
Φροντίδα στο ζώο από τον κτηνίατρο για καταπολέμηση των παρασίτων και άλλων ασθενειών που προσβάλλουν τα ζώα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια ασθένεια σε κατοικίδιο ζώο τότε άμεσα πρέπει να ζητείται η βοήθεια του κτηνίατρου  
 
Οι έγκυες γυναίκες να αποφεύγουν την άμεση επαφή με τα κατοικίδια ζώα τους. Όσον αφορά τη φροντίδα, το τάισμα και την καθαριότητα των ζώων στο σπίτι πρέπει κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης να αναλαμβάνει κάποιος άλλος
 
Σε περίπτωση δαγκώματος από ζώο, πρέπει άμεσα να ζητείται η βοήθεια γιατρού
 
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση επαφής με αδέσποτους σκύλους, γάτους ή άλλα ζώα. Επίσης εάν αποκτηθούν άλλα ζώα ή ερπετά, σπάνια ή εξωτικά, τότε πρέπει να ζητηθεί η βοήθεια του κτηνιάτρου για τα μέτρα προφύλαξης.

Το πλύσιμο των χεριών αποκτά μεγάλη σημασία για την αποφυγή της μετάδοσης της σαλμονέλας στις περιπτώσεις αυτές

Βλέπουμε λοιπόν ότι με κάποια στοιχειώδη μέτρα, ο κίνδυνος προσβολής από μολυσματικές ασθένειες που μεταδίδονται από κατοικίδια ζώα περιορίζεται στο ελάχιστο.
Οι προφυλάξεις αυτές μας επιτρέπουν να έχουμε τις ευεργετικές επιδράσεις των κατοικίδιων ζώων τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική μας υγεία.


Η ευθανασία είναι ένα επίκαιρο έντονο και αμφιλεγόμενο θέμα. Έχει σημαντικέ ηθικές, νομικές και πνευματικέ πλευρές και η ανθρώπινη ευθύνη είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Απασχολεί  ζωηρά τους γιατρούς διεθνώς . Ορισμένες χώρες μάλιστα  της  Ενωμένης Ευρώπης με πρώτη την Ολλανδία έχουν προχωρήσει στην νομιμοποίηση της, με όλες τις συνέπειες μια τέτοιας ενέργειας.
Ευθανασία σημαίνει καλός, ωραίος, ένδοξος θάνατος. Ο  ανώδυνος θάνατος. Ως ιατρικός όρος σημαίνει ιατρική υποβοήθηση για ήρεμο και εύκολο  Θάνατο. Διακρίνονται πέντε μορφές ευθανασίας: 1) Η θεληματική ευθανασία είναι όταν τη ζητάει ο ασθενής. Με νομικούς όρους αυτό σημαίνει  «βοηθούμενη αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία κατ’ επίκληση». 2) Η αθέλητη ευθανασία εφαρμόζεται  από κάποιον ή κάποιους  σε πάσχοντα που, εκείνη τη στιγμή δεν είναι σε θέση να εκδηλώσει την θέληση του. 3) Η βίαιη ευθανασία γίνεται χωρίς την θέληση του ασθενή. 4) Η παθητική ευθανασία  συχνά χρησιμοποιείται ως όρος για να δείξει την πρόκληση ή την επιτάχυνση του θανάτου με θεληματική διακοπή  της αποτελεσματικής θεραπείας σε αντίθεση με την: 5) Ενεργητική ευθανασία που σημαίνει εσκεμμένη βλάβη για να προκληθεί ή να επιταχυνθεί ο θάνατος.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι  η διακοπή  θεραπείας που δεν πιστεύεται ότι βοηθάει τον ασθενή με σκοπό να επιτραπεί η επέλευση του φυσικού θανάτου, χωρίς πρόσθετες άσκοπες προσπάθειες, δεν μπορεί να θεωρηθεί παθητική ευθανασία.  Ο σκοπός της θεραπείας είναι  να ανακουφίσει τον ασθενή και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά μέσα. Αν στην διάρκεια  αυτής της θεραπείας ο ασθενής πεθάνει, πρόκειται για φυσικό θάνατο και όχι ευθανασία.
Το δικαίωμα της ζωής είναι ιερό και είναι ευθύνη  της κοινωνίας να το διαφυλάξει. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε μέσο  και με οποιοδήποτε  κόστος, αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες των ενεργειών μας. Ο φυσικός θάνατος  είναι κάτι το αναπόφευκτο και όπως είναι καθορισμένο για τους ανθρώπους  μια φορά και μοναδική να πεθάνουν.
Ο κάθε άνθρωπος αποτελεί και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει  να σεβόμαστε το άρρωστο  και να μην παρεμβαίνουμε στην φυσική διαδικασία του θανάτου, επιβάλλοντας του πρόσθετο μαρτύριο και προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του, όταν η ιατρική  δεν μπορεί να εμποδίσει το θάνατο. Και η ποιότητα του ασθενή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
Χρειάζεται από το μέρος του θεράποντος ιατρού σοφία, σύνεση και σεβασμός  στην προσωπικότητα του αρρώστου. Εξάλλου υπάρχουν αρκετές διαγνωστικές ή θεραπευτικές ενέργειες που είναι αδύνατο να εφαρμοστούν χωρίς την συγκατάθεση του ασθενούς ή του άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος.
Δύσκολο δίλημμα οπωσδήποτε. Από την άλλη μεριά, όμως, ποιος μας έδωσε το δικαίωμα και για το πόσο χρονικό διάστημα να παρατείνουμε την ζωή που σβήνει.
Τι είναι θάνατος; Σύμφωνα με τον ορισμό της Ιατρικής Σχολής τον  Harvard, θάνατος είναι η ανεπανόρθωτη και πλήρης  παύση της λειτουργίας ολόκληρου του εγκεφάλου. Αυτός είναι ο πλήρης εγκεφαλικός θάνατος. Υπάρχει όμως και ο θάνατος του εγκεφαλικού φλοιού. Εγκεφαλικός φλοιός είναι η έδρα της προσωπικότητας  - αυτό που λέμε άνθρωπος. Και στις δυο περιπτώσεις η γνώμη των περισσότερων ιατρών και μάλιστα των ειδικών στης Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, είναι  ότι δεν μπορούμε  για ύπαρξη ψυχής σ’ αυτή την φάση και δεν δικαιολογείται η διατήρηση με τεχνικά μέσα.
Εδώ προκύπτει ένα  καίριο ερώτημα. Πόσο ασφαλές είναι η διάγνωση του θανάτου του εγκεφαλικού φλοιού. Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν κάποιες  μικρές αμφιβολίες. Τώρα όμως έχει αναπτυχθεί μια νέα διαγνωστική τεχνική  - η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων – που καταγράφει την αιματική ροή  και τον μεταβολισμό της γλυκόζης στον εγκεφαλικό φλοιό και βγάζει από διλήμματα τους ιατρούς.
Βασική αρχή της ιατρικής είναι η διατήρηση της ζωής και όχι η πρόκληση του θανάτου, η θέση μας είναι σαφής.

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΄Η ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ.

Η ευθανασία είναι ένα επίκαιρο έντονο και αμφιλεγόμενο θέμα. Έχει σημαντικέ ηθικές, νομικές και πνευματικέ πλευρές και η ανθρώπινη ευθύνη είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Απασχολεί  ζωηρά τους γιατρούς διεθνώς . Ορισμένες χώρες μάλιστα  της  Ενωμένης Ευρώπης με πρώτη την Ολλανδία έχουν προχωρήσει στην νομιμοποίηση της, με όλες τις συνέπειες μια τέτοιας ενέργειας.
Ευθανασία σημαίνει καλός, ωραίος, ένδοξος θάνατος. Ο  ανώδυνος θάνατος. Ως ιατρικός όρος σημαίνει ιατρική υποβοήθηση για ήρεμο και εύκολο  Θάνατο. Διακρίνονται πέντε μορφές ευθανασίας: 1) Η θεληματική ευθανασία είναι όταν τη ζητάει ο ασθενής. Με νομικούς όρους αυτό σημαίνει  «βοηθούμενη αυτοκτονία ή ανθρωποκτονία κατ’ επίκληση». 2) Η αθέλητη ευθανασία εφαρμόζεται  από κάποιον ή κάποιους  σε πάσχοντα που, εκείνη τη στιγμή δεν είναι σε θέση να εκδηλώσει την θέληση του. 3) Η βίαιη ευθανασία γίνεται χωρίς την θέληση του ασθενή. 4) Η παθητική ευθανασία  συχνά χρησιμοποιείται ως όρος για να δείξει την πρόκληση ή την επιτάχυνση του θανάτου με θεληματική διακοπή  της αποτελεσματικής θεραπείας σε αντίθεση με την: 5) Ενεργητική ευθανασία που σημαίνει εσκεμμένη βλάβη για να προκληθεί ή να επιταχυνθεί ο θάνατος.
Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι  η διακοπή  θεραπείας που δεν πιστεύεται ότι βοηθάει τον ασθενή με σκοπό να επιτραπεί η επέλευση του φυσικού θανάτου, χωρίς πρόσθετες άσκοπες προσπάθειες, δεν μπορεί να θεωρηθεί παθητική ευθανασία.  Ο σκοπός της θεραπείας είναι  να ανακουφίσει τον ασθενή και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά μέσα. Αν στην διάρκεια  αυτής της θεραπείας ο ασθενής πεθάνει, πρόκειται για φυσικό θάνατο και όχι ευθανασία.
Το δικαίωμα της ζωής είναι ιερό και είναι ευθύνη  της κοινωνίας να το διαφυλάξει. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει με οποιοδήποτε μέσο  και με οποιοδήποτε  κόστος, αδιαφορώντας για τα αποτελέσματα και τις συνέπειες των ενεργειών μας. Ο φυσικός θάνατος  είναι κάτι το αναπόφευκτο και όπως είναι καθορισμένο για τους ανθρώπους  μια φορά και μοναδική να πεθάνουν.
Ο κάθε άνθρωπος αποτελεί και μια ιδιαίτερη περίπτωση. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει  να σεβόμαστε το άρρωστο  και να μην παρεμβαίνουμε στην φυσική διαδικασία του θανάτου, επιβάλλοντας του πρόσθετο μαρτύριο και προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια του, όταν η ιατρική  δεν μπορεί να εμποδίσει το θάνατο. Και η ποιότητα του ασθενή πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
Χρειάζεται από το μέρος του θεράποντος ιατρού σοφία, σύνεση και σεβασμός  στην προσωπικότητα του αρρώστου. Εξάλλου υπάρχουν αρκετές διαγνωστικές ή θεραπευτικές ενέργειες που είναι αδύνατο να εφαρμοστούν χωρίς την συγκατάθεση του ασθενούς ή του άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος.
Δύσκολο δίλημμα οπωσδήποτε. Από την άλλη μεριά, όμως, ποιος μας έδωσε το δικαίωμα και για το πόσο χρονικό διάστημα να παρατείνουμε την ζωή που σβήνει.
Τι είναι θάνατος; Σύμφωνα με τον ορισμό της Ιατρικής Σχολής τον  Harvard, θάνατος είναι η ανεπανόρθωτη και πλήρης  παύση της λειτουργίας ολόκληρου του εγκεφάλου. Αυτός είναι ο πλήρης εγκεφαλικός θάνατος. Υπάρχει όμως και ο θάνατος του εγκεφαλικού φλοιού. Εγκεφαλικός φλοιός είναι η έδρα της προσωπικότητας  - αυτό που λέμε άνθρωπος. Και στις δυο περιπτώσεις η γνώμη των περισσότερων ιατρών και μάλιστα των ειδικών στης Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, είναι  ότι δεν μπορούμε  για ύπαρξη ψυχής σ’ αυτή την φάση και δεν δικαιολογείται η διατήρηση με τεχνικά μέσα.
Εδώ προκύπτει ένα  καίριο ερώτημα. Πόσο ασφαλές είναι η διάγνωση του θανάτου του εγκεφαλικού φλοιού. Μέχρι πρόσφατα υπήρχαν κάποιες  μικρές αμφιβολίες. Τώρα όμως έχει αναπτυχθεί μια νέα διαγνωστική τεχνική  - η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων – που καταγράφει την αιματική ροή  και τον μεταβολισμό της γλυκόζης στον εγκεφαλικό φλοιό και βγάζει από διλήμματα τους ιατρούς.
Βασική αρχή της ιατρικής είναι η διατήρηση της ζωής και όχι η πρόκληση του θανάτου, η θέση μας είναι σαφής.

Η εγκυμοσύνη στην εφηβεία είναι πηγή βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων κινδύνων.
Τα παιδιά που γεννιούνται από έφηβο μητέρα παρουσιάζουν συχνότερα σχολικές αποτυχίες, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από σωματικές ή ψυχικές ασθένειες και απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια. Ανάλογους κινδύνους και προβλήματα παρουσιάζουν και οι μητέρες εφηβικής ηλικίας.
Όταν ένα κορίτσι εφηβικής ηλικίας μείνει έγκυος, τότε δημιουργείται μια κατάσταση κρίσης τόσο για αυτή όσο και για την οικογένειά της. Ο θυμός, οι ενοχές και η άρνηση είναι συνηθισμένες ψυχολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν τέτοιες κρίσεις στην οικογένεια.
Στις περιπτώσεις που ο πατέρας του παιδιού είναι επίσης έφηβος, τότε παρατηρούνται παρόμοιες ψυχολογικές καταστάσεις και στη δική του οικογένεια.
Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για χρόνια σε πολλές χώρες, το πρόβλημα της εγκυμοσύνης και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νόσων στην εφηβεία, δεν μειώνεται. Φαίνεται ότι η στρατηγική που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό δεν είναι αρκετή για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος.
Μέχρι σήμερα οι εκστρατείες πρόληψης της εφηβικής εγκυμοσύνης βασίστηκαν στη διαφώτιση, στην διαπαιδαγώγηση και στον οικογενειακό προγραμματισμό.
Όμως η κοινωνία μας σήμερα στέλλει αντικρουόμενα μηνύματα στους νέους μας για το σεξ. Παντού υπάρχουν εικόνες σχετικές με το σεξ, οι νέοι βομβαρδίζονται από περιεχόμενο με σεξουαλικό χαρακτήρα σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το πρόβλημα της εφηβικής εγκυμοσύνης και των ασθενειών που μεταδίδονται λόγω σεξ στους έφηβους;
Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Επιπρόσθετα οι ενέργειες μας πρέπει να περιλαμβάνουν πολλές πτυχές της ζωής των παιδιών μας εάν θέλουμε να πετύχουμε και να είμαστε χρήσιμοι για αυτά.
Οι ειλικρινείς και υγιείς σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους είναι ο θεμέλιος λίθος της πρόληψης των προβλημάτων αυτών. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να αρχίζουν να κτίζονται από πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία.
Δεν πρέπει οι γονείς να περιμένουν να κτίσουν δυνατές σχέσεις με τα παιδιά τους όταν αυτά γίνουν έφηβοι. Ούτε και πρέπει να νομίζουν ότι οι καλές και δυνατές σχέσεις είναι δεδομένες και έρχονται μόνες τους λόγω της γονικής σχέσης. Οι καλές και δυνατές σχέσεις κτίζονται από τους γονείς. Χρειάζονται δουλειά, χρόνο, φροντίδα και συντήρηση.
Με τον τρόπο αυτό στην εφηβεία, τα παιδιά είναι οπλισμένα με γνώσεις και διαπαιδαγώγηση για να αντιμετωπίσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Με την ευκαιρία αυτή να τονίσουμε, ότι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών και εφήβων για θέματα σεξ στο σπίτι ή στο σχολείο, δεν τα ενθαρρύνει να έχουν νωρίτερα σεξουαλική δραστηριότητα ή να είναι περισσότερο σεξουαλικά ενεργά.
Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι επίσης δυνατόν, σε πολλές χώρες να μειώσει το πρόβλημα της εφηβικής εγκυμοσύνης. Όσο περισσότερο μορφωμένη είναι μια νέα κοπέλα, όσο περισσότερες ελπίδες έχει για μια καλύτερη ζωή στο μέλλον, τόσο περισσότερα κίνητρα και πιθανότητες θα έχει για να καθυστερήσει μια εγκυμοσύνη. Το καλύτερο όπλο για να αποφευχθεί μια εφηβική εγκυμοσύνη είναι η ίδια η θέληση της νεαρής κοπέλας.
Πρόσφατα παρατηρήθηκε η ανάπτυξη ενός νέου ρεύματος το οποίο επαναφέρει τις αξίες της αποχής από το σεξ και της παρθενιάς μέχρι το γάμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάπτυξη της συντηρητικής αυτής προσέγγισης, εκδηλώνεται με τη δημιουργία οργανισμών που προτρέπουν τους νέους να μην κάνουν σεξ και να διατηρούν την παρθενιά τους μέχρι το γάμο.
Οι υποστηρικτές της τάσης αυτής που έχει πάρει μεγάλη έκταση, θεωρούν ότι αυτός είναι ο λόγος που παρατηρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες μια μείωση του αριθμού των εφήβων που μένουν έγκυες. Άλλοι έχουν αντίθετη γνώμη και δεν θεωρούν ότι αυτός είναι ο λόγος για τη μείωση της εφηβικής εγκυμοσύνης. 
Οι οικογένειες στις οποίες παρουσιάζεται το πρόβλημα της εφηβικής εγκυμοσύνης χρειάζονται βοήθεια και συμπαράσταση με ειλικρίνεια και ευαισθησία.
Χρειάζονται εξειδικευμένοι επαγγελματίες για να δώσουν τις απαραίτητες συμβουλές στους γονείς, στην έφηβο ή στον έφηβο. Παράλληλα πρέπει να παρέχεται η απαραίτητη στήριξη από την κοινωνία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννας και το μεγάλωμα του παιδιού.


Εγκυμοσύνη και το σεξ στην εφηβεία.

Η εγκυμοσύνη στην εφηβεία είναι πηγή βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων κινδύνων.
Τα παιδιά που γεννιούνται από έφηβο μητέρα παρουσιάζουν συχνότερα σχολικές αποτυχίες, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από σωματικές ή ψυχικές ασθένειες και απειλούνται περισσότερο από τη φτώχεια. Ανάλογους κινδύνους και προβλήματα παρουσιάζουν και οι μητέρες εφηβικής ηλικίας.
Όταν ένα κορίτσι εφηβικής ηλικίας μείνει έγκυος, τότε δημιουργείται μια κατάσταση κρίσης τόσο για αυτή όσο και για την οικογένειά της. Ο θυμός, οι ενοχές και η άρνηση είναι συνηθισμένες ψυχολογικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν τέτοιες κρίσεις στην οικογένεια.
Στις περιπτώσεις που ο πατέρας του παιδιού είναι επίσης έφηβος, τότε παρατηρούνται παρόμοιες ψυχολογικές καταστάσεις και στη δική του οικογένεια.
Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για χρόνια σε πολλές χώρες, το πρόβλημα της εγκυμοσύνης και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νόσων στην εφηβεία, δεν μειώνεται. Φαίνεται ότι η στρατηγική που έχει ακολουθηθεί μέχρι σήμερα στον τομέα αυτό δεν είναι αρκετή για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος.
Μέχρι σήμερα οι εκστρατείες πρόληψης της εφηβικής εγκυμοσύνης βασίστηκαν στη διαφώτιση, στην διαπαιδαγώγηση και στον οικογενειακό προγραμματισμό.
Όμως η κοινωνία μας σήμερα στέλλει αντικρουόμενα μηνύματα στους νέους μας για το σεξ. Παντού υπάρχουν εικόνες σχετικές με το σεξ, οι νέοι βομβαρδίζονται από περιεχόμενο με σεξουαλικό χαρακτήρα σε όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το πρόβλημα της εφηβικής εγκυμοσύνης και των ασθενειών που μεταδίδονται λόγω σεξ στους έφηβους;
Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Επιπρόσθετα οι ενέργειες μας πρέπει να περιλαμβάνουν πολλές πτυχές της ζωής των παιδιών μας εάν θέλουμε να πετύχουμε και να είμαστε χρήσιμοι για αυτά.
Οι ειλικρινείς και υγιείς σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους είναι ο θεμέλιος λίθος της πρόληψης των προβλημάτων αυτών. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να αρχίζουν να κτίζονται από πολύ νωρίς στην παιδική ηλικία.
Δεν πρέπει οι γονείς να περιμένουν να κτίσουν δυνατές σχέσεις με τα παιδιά τους όταν αυτά γίνουν έφηβοι. Ούτε και πρέπει να νομίζουν ότι οι καλές και δυνατές σχέσεις είναι δεδομένες και έρχονται μόνες τους λόγω της γονικής σχέσης. Οι καλές και δυνατές σχέσεις κτίζονται από τους γονείς. Χρειάζονται δουλειά, χρόνο, φροντίδα και συντήρηση.
Με τον τρόπο αυτό στην εφηβεία, τα παιδιά είναι οπλισμένα με γνώσεις και διαπαιδαγώγηση για να αντιμετωπίσουν ανεπιθύμητες καταστάσεις. Με την ευκαιρία αυτή να τονίσουμε, ότι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών και εφήβων για θέματα σεξ στο σπίτι ή στο σχολείο, δεν τα ενθαρρύνει να έχουν νωρίτερα σεξουαλική δραστηριότητα ή να είναι περισσότερο σεξουαλικά ενεργά.
Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι επίσης δυνατόν, σε πολλές χώρες να μειώσει το πρόβλημα της εφηβικής εγκυμοσύνης. Όσο περισσότερο μορφωμένη είναι μια νέα κοπέλα, όσο περισσότερες ελπίδες έχει για μια καλύτερη ζωή στο μέλλον, τόσο περισσότερα κίνητρα και πιθανότητες θα έχει για να καθυστερήσει μια εγκυμοσύνη. Το καλύτερο όπλο για να αποφευχθεί μια εφηβική εγκυμοσύνη είναι η ίδια η θέληση της νεαρής κοπέλας.
Πρόσφατα παρατηρήθηκε η ανάπτυξη ενός νέου ρεύματος το οποίο επαναφέρει τις αξίες της αποχής από το σεξ και της παρθενιάς μέχρι το γάμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάπτυξη της συντηρητικής αυτής προσέγγισης, εκδηλώνεται με τη δημιουργία οργανισμών που προτρέπουν τους νέους να μην κάνουν σεξ και να διατηρούν την παρθενιά τους μέχρι το γάμο.
Οι υποστηρικτές της τάσης αυτής που έχει πάρει μεγάλη έκταση, θεωρούν ότι αυτός είναι ο λόγος που παρατηρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες μια μείωση του αριθμού των εφήβων που μένουν έγκυες. Άλλοι έχουν αντίθετη γνώμη και δεν θεωρούν ότι αυτός είναι ο λόγος για τη μείωση της εφηβικής εγκυμοσύνης. 
Οι οικογένειες στις οποίες παρουσιάζεται το πρόβλημα της εφηβικής εγκυμοσύνης χρειάζονται βοήθεια και συμπαράσταση με ειλικρίνεια και ευαισθησία.
Χρειάζονται εξειδικευμένοι επαγγελματίες για να δώσουν τις απαραίτητες συμβουλές στους γονείς, στην έφηβο ή στον έφηβο. Παράλληλα πρέπει να παρέχεται η απαραίτητη στήριξη από την κοινωνία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννας και το μεγάλωμα του παιδιού.


Τα άτομα που πάσχουν από δυσλεξία έχουν σημαντικά προβλήματα με το διάβασμα, το γράψιμο και την ορθογραφία. Το πρόβλημα διαρκεί για όλη τη ζωή.
Η νοημοσύνη των δυσλεξικών είναι κανονική. Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε προβλήματα όρασης και ούτε έχει σχέση με τεμπελιά.
Περίπου 10% του πληθυσμού πάσχει από δυσλεξία. Το 4% παρουσιάζει σοβαρής μορφή δυσλεξία ενώ το 6% έχει περιορισμένα προβλήματα.
Η δυσλεξία δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε αυτούς που πάσχουν. Μερικοί παρουσιάζουν δυσκολίες με το διάβασμα και την ορθογραφία ενώ άλλοι δυσκολεύονται να χρησιμοποιούν ορθά τις λέξεις, να γράφουν ή να διαχωρίζουν το αριστερό από το δεξιό. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν προβλήματα της συγκέντρωσης και του συντονισμού.
Πρόκειται για μια μαθησιακή δυσκολία που οφείλεται σε δυσκολίες του εγκεφάλου στο να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να μεταδίδει πληροφορίες. Πιστεύεται ότι είναι μια συγγενής και αναπτυξιακή ανωμαλία του εγκεφάλου.
Υπάρχουν οικογένειες με ιστορικό δυσλεξίας. Έχουν αναγνωρισθεί γονίδια που θεωρούνται ότι είναι υπεύθυνα για τη διαταραχή στις οικογένειες με ιστορικό δυσλεξίας.
Φαίνεται ότι η δυσλεξία οφείλεται σε ανωμαλίες πολλών γονιδίων.
Ερευνητές από την ιατρική σχολή του Yale, αναγνώρισαν πρόσφατα ότι μια μεταλλαγμένη μορφή του γονιδίου DCDC2 που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6, μπορεί να είναι υπεύθυνο για μέχρι 20% των περιπτώσεων δυσλεξίας.
Είναι πολύ πιθανό ότι η δυσλεξία δεν οφείλεται σε ανωμαλίες μόνο ενός γονιδίου. Ερευνητές από τη Σουηδία και τη Φινλανδία, ανακάλυψαν ότι το γονίδιο ROBO1 που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 3, σχετίζεται επίσης με τη δυσλεξία.
Η αναγνώριση γονιδίων που ευθύνονται για τη δυσλεξία μπορεί να έχει σημαντικές προεκτάσεις. Αρχικά αυτό θα ήταν δυνατό να αποτελεί ένα εργαλείο για την ορθή και έγκαιρη διάγνωση. Τα παιδιά με δυσλεξία θα αναγνωρίζονταν με αντικειμενικό τρόπο πιο γρήγορα γεγονός που θα επέτρεπε νωρίτερα την ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Η δυσλεξία μπορεί να υπάρχει σε ανθρώπους όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Υπάρχουν παραδείγματα εξαιρετικά επιτυχημένων ανθρώπων και ιδιοφυών που ήσαν δυσλεκτικοί όπως ο Αϊνστάιν, ο Τσόρτσιλ και άλλοι.
Η δυσλεξία διαρκεί για όλη τη ζωή και αναγνωρίζεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε έφηβους και σε ενήλικες. Με ειδική προσέγγιση και βοήθεια, οι δυσλεξικοί όλων των ηλικιών, μπορούν να μαθαίνουν και να αποδίδουν αποτελεσματικά.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν από τη μια ένα σύνολο δυσκολιών ενώ από την άλλη πιθανόν να έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα.

Οι δυσκολίες που πιθανόν να παρουσιάζουν οι δυσλεξικοί  περιλαμβάνουν:
Διστακτικότητα στο διάβασμα
Λάθη στο διάβασμα που καθιστούν την κατανόηση δύσκολη
Δυσκολίες με τις ακολουθίες γραμμάτων και λέξεων, με την ορθή σειρά των ημερομηνιών
Δυσκολίες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου
Δυσκολίες στην οργάνωση των σκέψεων
Λάθη στην ορθογραφία
Τα ιδιαίτερα χαρίσματα που πιθανόν να έχουν οι δυσλεξικοί περιλαμβάνουν:
Καινοτομικοί διαλογισμοί και σκέψεις
Εξαιρετική ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
Πολύ καλή διαίσθηση στην επίλυση προβλημάτων
Δημιουργικότητα
Ικανότητα για παράλληλη και πολύπλευρη σκέψη

Είναι σημαντικό να γίνεται όσο το δυνατό συντομότερα στο σχολείο η διάγνωση της δυσλεξίας.
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ξεπερνούν το πρόβλημα και έτσι να φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Δυσλεξία: Αυτά που πρέπει να ξέρετε

Τα άτομα που πάσχουν από δυσλεξία έχουν σημαντικά προβλήματα με το διάβασμα, το γράψιμο και την ορθογραφία. Το πρόβλημα διαρκεί για όλη τη ζωή.
Η νοημοσύνη των δυσλεξικών είναι κανονική. Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε προβλήματα όρασης και ούτε έχει σχέση με τεμπελιά.
Περίπου 10% του πληθυσμού πάσχει από δυσλεξία. Το 4% παρουσιάζει σοβαρής μορφή δυσλεξία ενώ το 6% έχει περιορισμένα προβλήματα.
Η δυσλεξία δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο σε αυτούς που πάσχουν. Μερικοί παρουσιάζουν δυσκολίες με το διάβασμα και την ορθογραφία ενώ άλλοι δυσκολεύονται να χρησιμοποιούν ορθά τις λέξεις, να γράφουν ή να διαχωρίζουν το αριστερό από το δεξιό. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν προβλήματα της συγκέντρωσης και του συντονισμού.
Πρόκειται για μια μαθησιακή δυσκολία που οφείλεται σε δυσκολίες του εγκεφάλου στο να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να μεταδίδει πληροφορίες. Πιστεύεται ότι είναι μια συγγενής και αναπτυξιακή ανωμαλία του εγκεφάλου.
Υπάρχουν οικογένειες με ιστορικό δυσλεξίας. Έχουν αναγνωρισθεί γονίδια που θεωρούνται ότι είναι υπεύθυνα για τη διαταραχή στις οικογένειες με ιστορικό δυσλεξίας.
Φαίνεται ότι η δυσλεξία οφείλεται σε ανωμαλίες πολλών γονιδίων.
Ερευνητές από την ιατρική σχολή του Yale, αναγνώρισαν πρόσφατα ότι μια μεταλλαγμένη μορφή του γονιδίου DCDC2 που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 6, μπορεί να είναι υπεύθυνο για μέχρι 20% των περιπτώσεων δυσλεξίας.
Είναι πολύ πιθανό ότι η δυσλεξία δεν οφείλεται σε ανωμαλίες μόνο ενός γονιδίου. Ερευνητές από τη Σουηδία και τη Φινλανδία, ανακάλυψαν ότι το γονίδιο ROBO1 που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 3, σχετίζεται επίσης με τη δυσλεξία.
Η αναγνώριση γονιδίων που ευθύνονται για τη δυσλεξία μπορεί να έχει σημαντικές προεκτάσεις. Αρχικά αυτό θα ήταν δυνατό να αποτελεί ένα εργαλείο για την ορθή και έγκαιρη διάγνωση. Τα παιδιά με δυσλεξία θα αναγνωρίζονταν με αντικειμενικό τρόπο πιο γρήγορα γεγονός που θα επέτρεπε νωρίτερα την ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.
Η δυσλεξία μπορεί να υπάρχει σε ανθρώπους όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Υπάρχουν παραδείγματα εξαιρετικά επιτυχημένων ανθρώπων και ιδιοφυών που ήσαν δυσλεκτικοί όπως ο Αϊνστάιν, ο Τσόρτσιλ και άλλοι.
Η δυσλεξία διαρκεί για όλη τη ζωή και αναγνωρίζεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε έφηβους και σε ενήλικες. Με ειδική προσέγγιση και βοήθεια, οι δυσλεξικοί όλων των ηλικιών, μπορούν να μαθαίνουν και να αποδίδουν αποτελεσματικά.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι δυσλεξικοί παρουσιάζουν από τη μια ένα σύνολο δυσκολιών ενώ από την άλλη πιθανόν να έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρίσματα.

Οι δυσκολίες που πιθανόν να παρουσιάζουν οι δυσλεξικοί  περιλαμβάνουν:
Διστακτικότητα στο διάβασμα
Λάθη στο διάβασμα που καθιστούν την κατανόηση δύσκολη
Δυσκολίες με τις ακολουθίες γραμμάτων και λέξεων, με την ορθή σειρά των ημερομηνιών
Δυσκολίες οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου
Δυσκολίες στην οργάνωση των σκέψεων
Λάθη στην ορθογραφία
Τα ιδιαίτερα χαρίσματα που πιθανόν να έχουν οι δυσλεξικοί περιλαμβάνουν:
Καινοτομικοί διαλογισμοί και σκέψεις
Εξαιρετική ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
Πολύ καλή διαίσθηση στην επίλυση προβλημάτων
Δημιουργικότητα
Ικανότητα για παράλληλη και πολύπλευρη σκέψη

Είναι σημαντικό να γίνεται όσο το δυνατό συντομότερα στο σχολείο η διάγνωση της δυσλεξίας.
Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση βοηθά τα παιδιά να αναπτύσσουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ξεπερνούν το πρόβλημα και έτσι να φτάνουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.