Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δυτική Μακεδονία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Δυτική Μακεδονία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 12/12/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς».
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια διαχωριστικού πλέγματος μεταξύ ανελκυστήρων με κυκλικό ή τετράγωνο άνοιγμα 20<e<30mm για τους τρεις (3) ανελκυστήρες στο κτίριο του Διοικητηρίου Πτολεμαίδας».
Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης - Κρόκου - Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα».
Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών στην Καρδιολογική Κλινική Κοζάνης».
Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π. Ε. Καστοριάς».
Έγκρισης πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμή0εια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 189.512,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ Π Α 24% Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση  Πρακτικού Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 3/2017 Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμή0ειας και μεταφοράς 1500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Έγκριση ή μη του 3ου πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2016-2017, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και πιστοποίησης εκτέλεσης των υπηρεσιών».
Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 27 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Δημήτριου Γαλμπάδη.
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 41788/2451/13-3-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης στο νέο κτήριο του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης ποσού 900,00€ για την αγορά ελαστικών (χειμερινά) για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-8534 τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα) της Π.Δ.Μ..
Έγκριση απευθείας ανάθεσης ποσού 10.859.92€ προμήθειας ελαστικών για οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης».
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή και την συντήρηση του ασύρματου δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς στις περιοχές Πεύκου - Οξυάς - Κλεισούρας - Ναυταθλητικού Κέντρου.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 4 καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του παραδοσιακού καρναβαλιού στο Δήμο Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση Παράτασης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης διαφημιστικού υλικού (αφίσες, banner, προσκλήσεις, μετάλλια, κύπελλα, αναμνηστικά, διπλώματα), στα πλαίσια του Διεθνούς Τουρνουά Τζούντο, του Α.Σ. Αμυνταίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμύνταιο.
Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης για την Υπερωριακή απασχόληση δεκατριών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Καστοριάς για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.
Έγκριση παραίτησης από την άσκηση ένδικων μέσων Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας       κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ.Ρούση Αλεξανδρή.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  Δυτικής         Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.
Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας Ειδικού Εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης έτους 2018 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ.
Έγκριση μερικής ακύρωση της αριθμ. 1853/17 (AΔA 6AΘ07ΛΨ-Ν6Φ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πρακτικού I προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης, κατά το μέρος του αποκλεισμού της εταιρείας ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.
Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 25/2017.
Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κεχαγιά Φώτη.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης της δαπάνης και της απευθείας προμήθειας του βιβλίου «Η Ανάσα του Πάγου" Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ» Προϋπολογισμός: 72.058,42 € (με Φ.Π.Α.).
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

51η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 12/12/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς».
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια διαχωριστικού πλέγματος μεταξύ ανελκυστήρων με κυκλικό ή τετράγωνο άνοιγμα 20<e<30mm για τους τρεις (3) ανελκυστήρες στο κτίριο του Διοικητηρίου Πτολεμαίδας».
Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης - Κρόκου - Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα».
Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών στην Καρδιολογική Κλινική Κοζάνης».
Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π. Ε. Καστοριάς».
Έγκρισης πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμή0εια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 189.512,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ Π Α 24% Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση  Πρακτικού Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 3/2017 Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμή0ειας και μεταφοράς 1500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Έγκριση ή μη του 3ου πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2016-2017, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και πιστοποίησης εκτέλεσης των υπηρεσιών».
Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 27 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Δημήτριου Γαλμπάδη.
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 41788/2451/13-3-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης στο νέο κτήριο του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.
Έγκριση απευθείας ανάθεσης ποσού 900,00€ για την αγορά ελαστικών (χειμερινά) για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-8534 τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα) της Π.Δ.Μ..
Έγκριση απευθείας ανάθεσης ποσού 10.859.92€ προμήθειας ελαστικών για οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης».
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή και την συντήρηση του ασύρματου δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς στις περιοχές Πεύκου - Οξυάς - Κλεισούρας - Ναυταθλητικού Κέντρου.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 4 καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του παραδοσιακού καρναβαλιού στο Δήμο Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση Παράτασης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης διαφημιστικού υλικού (αφίσες, banner, προσκλήσεις, μετάλλια, κύπελλα, αναμνηστικά, διπλώματα), στα πλαίσια του Διεθνούς Τουρνουά Τζούντο, του Α.Σ. Αμυνταίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμύνταιο.
Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης για την Υπερωριακή απασχόληση δεκατριών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Καστοριάς για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.
Έγκριση παραίτησης από την άσκηση ένδικων μέσων Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).
Έγκριση δαπανών  Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας       κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ.Ρούση Αλεξανδρή.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης  Δυτικής         Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.
Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας Ειδικού Εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης έτους 2018 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ.
Έγκριση μερικής ακύρωση της αριθμ. 1853/17 (AΔA 6AΘ07ΛΨ-Ν6Φ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πρακτικού I προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης, κατά το μέρος του αποκλεισμού της εταιρείας ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.
Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 25/2017.
Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του  Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κεχαγιά Φώτη.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης της δαπάνης και της απευθείας προμήθειας του βιβλίου «Η Ανάσα του Πάγου" Π.Ε.Γρεβενών.
Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ» Προϋπολογισμός: 72.058,42 € (με Φ.Π.Α.).
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 23χρονου ημεδαπού
Εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου Φλώρινας, τρεις (3) κλοπές από οικίες (μία τετελεσμένη και δυο σε απόπειρα) που διαπράχθηκαν προ μηνός περίπου σε περιοχή της Φλώρινας και σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 23χρονου ημεδαπού.
Συγκεκριμένα, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα προέκυψε ότι, ο ανωτέρω τον περασμένο μήνα εισήλθε στην οικία 80χρονου ημεδαπού και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα εισήλθε σε -2- ακόμη οικίες με σκοπό την κλοπή, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάτι, καθώς έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


Εξιχνιάστηκαν -3- κλοπές από οικίες σε περιοχή της Φλώρινας

Σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος 23χρονου ημεδαπού
Εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου Φλώρινας, τρεις (3) κλοπές από οικίες (μία τετελεσμένη και δυο σε απόπειρα) που διαπράχθηκαν προ μηνός περίπου σε περιοχή της Φλώρινας και σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία σε βάρος 23χρονου ημεδαπού.
Συγκεκριμένα, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα προέκυψε ότι, ο ανωτέρω τον περασμένο μήνα εισήλθε στην οικία 80χρονου ημεδαπού και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα εισήλθε σε -2- ακόμη οικίες με σκοπό την κλοπή, χωρίς ωστόσο να αφαιρέσει κάτι, καθώς έγινε αντιληπτός και τράπηκε σε φυγή.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.


 Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Κοζάνης καθώς χιλιάδες κόσμου βρέθηκε την Τρίτη το βράδυ, παρά το τσουχτερό κρύο, στην κεντρική πλατεία Κοζάνης για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Από νωρίς, ξωτικά, Αγιο-Βασιλίτσα, τάρανδοι και άλλα «κόλπα μαγικά» κράτησαν  συντροφιά σε  μεγάλους και παιδιά ενώ οι «Night trains» ζέσταναν το κλίμα μέχρι να φτάσει η μεγάλη ώρα.
Η μεγάλη στιγμή έφτασε λίγο μετά τις 8 όταν στη σκηνή ανέβηκε το αγαπημένο μουσικό γκρουπ ONIRAMA και μαζί με το Δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη και τον Πρόεδρο του ΟΑΠΝ Γιάννη Ιωαννίδη, μέτρησαν αντίστροφα για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ακολούθησε ένα υπερθέαμα πυροτεχνημάτων στον ουρανό της Κοζάνης και η εντυπωσιακή συναυλία!
Σε σύντομη δήλωση του ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης τόνισε πως «για 4η συνεχόμενη φορά ανάβουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κοζάνης σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων μας. Εκδηλώσεις με επίκεντρο τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Εύχομαι τις μέρες των Χριστουγέννων να έρθουμε όλοι λίγο πιο κοντά καθώς στις δύσκολες μέρες που ζούμε το έχουμε όλοι ανάγκη. Άλλωστε τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αλληλεγγύης και η Κοζάνη είναι πόλη της αλληλεγγύης, ώστε να αντλήσουμε δύναμη για μια περισσότερο δημιουργική χρονιά».
Οι εκδηλώσεις του Δήμου Κοζάνης θα συνεχιστούν όλη την περίοδο των Χριστουγέννων ενώ πόλο έλξης αναμένεται να αποτελέσει το έθιμο των Μωμόγερων, το οποίο πέρυσι εγγράφηκε στον κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.


Με τους Onirama και χιλιάδες κόσμου άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κοζάνης!

 Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Κοζάνης καθώς χιλιάδες κόσμου βρέθηκε την Τρίτη το βράδυ, παρά το τσουχτερό κρύο, στην κεντρική πλατεία Κοζάνης για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Από νωρίς, ξωτικά, Αγιο-Βασιλίτσα, τάρανδοι και άλλα «κόλπα μαγικά» κράτησαν  συντροφιά σε  μεγάλους και παιδιά ενώ οι «Night trains» ζέσταναν το κλίμα μέχρι να φτάσει η μεγάλη ώρα.
Η μεγάλη στιγμή έφτασε λίγο μετά τις 8 όταν στη σκηνή ανέβηκε το αγαπημένο μουσικό γκρουπ ONIRAMA και μαζί με το Δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη και τον Πρόεδρο του ΟΑΠΝ Γιάννη Ιωαννίδη, μέτρησαν αντίστροφα για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ακολούθησε ένα υπερθέαμα πυροτεχνημάτων στον ουρανό της Κοζάνης και η εντυπωσιακή συναυλία!
Σε σύντομη δήλωση του ο Δήμαρχος Λευτέρης Ιωαννίδης τόνισε πως «για 4η συνεχόμενη φορά ανάβουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Κοζάνης σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων μας. Εκδηλώσεις με επίκεντρο τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Εύχομαι τις μέρες των Χριστουγέννων να έρθουμε όλοι λίγο πιο κοντά καθώς στις δύσκολες μέρες που ζούμε το έχουμε όλοι ανάγκη. Άλλωστε τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της αλληλεγγύης και η Κοζάνη είναι πόλη της αλληλεγγύης, ώστε να αντλήσουμε δύναμη για μια περισσότερο δημιουργική χρονιά».
Οι εκδηλώσεις του Δήμου Κοζάνης θα συνεχιστούν όλη την περίοδο των Χριστουγέννων ενώ πόλο έλξης αναμένεται να αποτελέσει το έθιμο των Μωμόγερων, το οποίο πέρυσι εγγράφηκε στον κατάλογο της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την  11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα:
1: Έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και της υπ’ αριθμ. 2514/17 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Στοχοθεσία Προϋπολογισμού 2018  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Ηλίας Κάτανας.


Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την  11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέμα:
1: Έγκριση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 και της υπ’ αριθμ. 2514/17 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  «Στοχοθεσία Προϋπολογισμού 2018  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Ηλίας Κάτανας.


Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ), ο Δήμος Νεστορίου και ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Καστοριάς διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
«Η καλλιέργεια των φασολιών στο Δήμο Νεστορίου και στην ευρύτερη περιοχή».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης «ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ» στο Νεστόριο  του Δήμου Νεστορίου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Ημερίδας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ
11:00 - 11:30 Προσέλευση – Εγγραφή Συμμετεχόντων. 
11:30 - 11.45 Χαιρετισμοί διοργανωτών
11:45 - 12.15 ‘’Η καλλιέργεια του φασολιού προβλήματα και προοπτικές’’ 
Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Δρ. Γεωπόνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
12.15 - 12.45 ‘’Καινοτομία - Συνεργασία στη νέα Προγραμματική Περίοδο’’
Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος, Γεωπόνος MSc, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.
12:45 - 13:15 ‘’Νέες τεχνολογίες στην καλλιέργεια των οσπρίων’’
Εισηγητής: Γεώργιος Δαουτόπουλος MA, Ph.D, συντ. Καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.
13:15 - 13:45 Συζήτηση και Συμπεράσματα.
Με εκτίμηση
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πανδώρας 2 , Κοζάνη 50100
τηλ/fax: 2461026443


ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.: Ημερίδα με θέμα «Η καλλιέργεια των φασολιών στο Δήμο Νεστορίου και στην ευρύτερη περιοχή»

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε/Π.Δ.Μ), ο Δήμος Νεστορίου και ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Καστοριάς διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
«Η καλλιέργεια των φασολιών στο Δήμο Νεστορίου και στην ευρύτερη περιοχή».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικής Βιβλιοθήκης «ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ» στο Νεστόριο  του Δήμου Νεστορίου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ακολουθεί το Πρόγραμμα της Ημερίδας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ
11:00 - 11:30 Προσέλευση – Εγγραφή Συμμετεχόντων. 
11:30 - 11.45 Χαιρετισμοί διοργανωτών
11:45 - 12.15 ‘’Η καλλιέργεια του φασολιού προβλήματα και προοπτικές’’ 
Εισηγητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος, Δρ. Γεωπόνος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
12.15 - 12.45 ‘’Καινοτομία - Συνεργασία στη νέα Προγραμματική Περίοδο’’
Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος, Γεωπόνος MSc, Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ.
12:45 - 13:15 ‘’Νέες τεχνολογίες στην καλλιέργεια των οσπρίων’’
Εισηγητής: Γεώργιος Δαουτόπουλος MA, Ph.D, συντ. Καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.
13:15 - 13:45 Συζήτηση και Συμπεράσματα.
Με εκτίμηση
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πανδώρας 2 , Κοζάνη 50100
τηλ/fax: 2461026443


Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί η ανακατασκευή του κτιρίου της Αγίας Όλγας.
Σύσκεψη για το ζήτημα της ανακατασκευής του κτιρίου της Αγίας Όλγας, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στα γραφεία της Π.Ε. Φλώρινας.
Στη σύσκεψη ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας κ. Αντώνης Τουρλιδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δ. Μακεδονίας κ. Κων/νος Γέρου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Αντωνιάδης, αντιπροσωπεία καθηγητών και φοιτητών του τμήματος Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε. Φλώρινας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Καρυπίδης ανακοίνωσε ότι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου θα γίνει μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το κόστος θα το επωμιστεί η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. 
Η πανεπιστημιακή κοινότητα, δια του κ. Τουρλιδάκη, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ενώ ορίστηκαν αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα την επεξεργασία και υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας θα επισπεύσουν τις διαδικασίες για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.
"Ελπίζουμε ότι του χρόνου τέτοια περίοδο θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την παραχώρηση του κτιρίου στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας και τη Σχολή Καλών Τεχνών", δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας.
Βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Σύσκεψη για την Αγία Όλγα

Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί η ανακατασκευή του κτιρίου της Αγίας Όλγας.
Σύσκεψη για το ζήτημα της ανακατασκευής του κτιρίου της Αγίας Όλγας, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στα γραφεία της Π.Ε. Φλώρινας.
Στη σύσκεψη ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας κ. Αντώνης Τουρλιδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δ. Μακεδονίας κ. Κων/νος Γέρου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γιώργος Αντωνιάδης, αντιπροσωπεία καθηγητών και φοιτητών του τμήματος Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Π.Ε. Φλώρινας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Καρυπίδης ανακοίνωσε ότι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου θα γίνει μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το κόστος θα το επωμιστεί η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. 
Η πανεπιστημιακή κοινότητα, δια του κ. Τουρλιδάκη, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ενώ ορίστηκαν αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα την επεξεργασία και υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων. Οι τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας θα επισπεύσουν τις διαδικασίες για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.
"Ελπίζουμε ότι του χρόνου τέτοια περίοδο θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την παραχώρηση του κτιρίου στο Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας και τη Σχολή Καλών Τεχνών", δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας.
Βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 Η χρηματοδότηση δρομολογίων για τις άγονες γραμμές,
στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη
με τους εκπροσώπους των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ.
Συνάντηση με τους εκπροσώπους των τεσσάρων Αστικών ΚΤΕΛ της Περιφέρειας, του ΚΤΕΛ Κοζάνης και του συγκοινωνιολόγου κ. Παρασκευόπουλου, είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, των δρομολογίων στις άγονες γραμμές των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε συνεργασία με τους Δήμους, οι οποίοι θα πρέπει να εντάξουν και να συμπεριλάβουν τις δράσεις αυτές στα επιχειρησιακά τους προγράμματα.  
«Έχουμε την υποχρέωση να ενισχύουμε τις δράσεις που είναι προς όφελος των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, σε περιοχές που δεν έχουν την ίδια προσβασιμότητα που έχουν τα αστικά κέντρα» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης.
Χρηματοδότηση δρομολογίων για τις άγονες γραμμές

 Η χρηματοδότηση δρομολογίων για τις άγονες γραμμές,
στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη
με τους εκπροσώπους των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ.
Συνάντηση με τους εκπροσώπους των τεσσάρων Αστικών ΚΤΕΛ της Περιφέρειας, του ΚΤΕΛ Κοζάνης και του συγκοινωνιολόγου κ. Παρασκευόπουλου, είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, των δρομολογίων στις άγονες γραμμές των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε συνεργασία με τους Δήμους, οι οποίοι θα πρέπει να εντάξουν και να συμπεριλάβουν τις δράσεις αυτές στα επιχειρησιακά τους προγράμματα.  
«Έχουμε την υποχρέωση να ενισχύουμε τις δράσεις που είναι προς όφελος των πολιτών και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, σε περιοχές που δεν έχουν την ίδια προσβασιμότητα που έχουν τα αστικά κέντρα» τόνισε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης.
Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Στο παλλαϊκό συλλαλητήριο κατά της πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στην πλατεία Γ. Μόδη στη Φλώρινα, μίλησαν ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος.
Ο κ. Καρυπίδης στην ομιλία του είπε αναλυτικά τα εξής:
«Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση, γιατί όλοι εδώ είμαστε από την ίδια πλευρά. Πρέπει να πάρουμε δύναμη από τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και τους πολίτες και να δρομολογήσουμε μια στρατηγική.
Ας δούμε σε ποιο περιβάλλον κινούμαστε. Καταρχήν ως προς το πολιτικό προσωπικό, στο κοινοβούλιο. Από τη μία έχουμε μία κυβέρνηση η οποία συμφώνησε σε αυτό για το οποίο εμείς αντιδρούμε. Από την άλλη έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία λέει να πωληθούν ακόμα περισσότερα. Και πάει λέγοντας. Άρα, σε επίπεδο κοινοβουλίου, έτσι όπως είναι σήμερα δομημένο, υπάρχει αδιέξοδο.
Να πούμε στους κυβερνητικούς βουλευτές, όταν πάει το νομοσχέδιο προς ψήφιση, που εμείς ευελπιστούμε ότι δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να μην το ψηφίσουν. Να πέσει η κυβέρνηση. Να έρθει μετά ποια κυβέρνηση;
Αυτά είναι τα δεδομένα. Σε αυτά τα δεδομένα εμείς αναπτύσσουμε συγκεκριμένη στρατηγική. Και λέμε τα εξής: Οι εξελίξεις δρομολογούνται από τους εργαζόμενους και συστρατευόμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Εάν γίνουν τα market test, υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, προχωρήσουν με το νομοσχέδιο στη Βουλή και στην πώληση των μονάδων και έρθουν τα ιδιωτικά συμφέροντα στη Μεγαλόπολη και στη Φλώρινα, θα δημιουργήσουμε θεσμικό κενό. Να μην υπάρχει ούτε περιφερειακή αρχή, ούτε δημοτική αρχή, και να δούμε ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Αν δεν θέλουν να το πράξουν τα κόμματα στο κοινοβούλιο, θα το πράξουμε εμείς. Καθαρά πράγματα.
Χθες βρέθηκε στην περιοχή μας ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κ. Παπαδημούλης. Και το είπαμε ξεκάθαρα, ζητώντας και τις θέσεις της Ευρώπης. Εάν δημιουργήσουμε εμείς εδώ θεσμικό κενό, το ΕΣΠΑ δεν μπορεί να το διαχειριστεί ούτε ένα διορισμένος, ούτε ένας ανώτατος δημόσιος υπάλληλος, ούτε καμία κυβέρνηση. Κρατήστε το αυτό. Όπως επίσης δεν μπορούν να εξελίσσονται και τα έργα των δήμων.
Αν υπάρξουν παραιτήσεις, θα προκληθούν εκλογές. Θα συμμετέχει η κοινωνία σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είτε στην περιφέρεια, είτε στους Δήμους; Άρα, εάν θέλουμε να έχουμε καθαρή άποψη και να λέμε καθαρές κουβέντες, και εάν αισθανόμαστε ότι υπηρετούμε το δίκαιο, πρωτίστως των κοινωνιών των ενεργειακών περιοχών, πρέπει αυτό που έχουμε ως δύναμη να το πάμε μέχρι τέλους.
Και επαναλαμβάνω ξεκάθαρα, σε ότι μας αφορά, που είναι και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εμείς σύσσωμα θα παραιτηθούμε εάν υπάρξει έστω και ένα ιδιωτικό συμφέρον, εάν πωληθεί έστω και μισή μονάδα της ΔΕΗ, διότι εμείς χαλιά στα συμφέροντα δεν στρώνουμε. Όχι άλλα εδώ, άλλα αλλού. Όχι εδώ με τις σημαίες και στα κόμματα άλλα. Καθαρές κουβέντες. Και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Να είστε καλά, καλούς αγώνες και με τη νίκη!»
Ο κ. Μπίρος, από την πλευρά του, τόνισε πως το ζήτημα της πώλησης της ΔΕΗ δεν αφορά μόνο τη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη αλλά όλη τη χώρα και ότι το μήνυμα που στέλνει η Δ. Μακεδονία και η Μεγαλόπολη είναι ότι δεν εκχωρείτε το δικαίωμα σε καμία κυβέρνηση να πουλήσει έστω και ένα κομμάτι της επιχείρησης. Ανέφερε ότι οι αποφάσεις που επιβάλλουν οι δανειστές είναι άδικες και ευνοούν τα ιδιωτικά συμφέροντα. “Είμαι σίγουρος ότι, όταν έρθει η ώρα, ενωμένη η κοινωνία θα δώσει τον αγώνα και θα αποτρέψει την πώληση των μονάδων της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης.”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Ομιλία Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


Θ. Καρυπίδης από Φλώρινα: «Εμείς χαλιά στα συμφέροντα δεν στρώνουμε. Σύσσωμα θα παραιτηθούμε, εάν πουληθεί έστω και μισή μονάδα της ΔΕΗ.»

Στο παλλαϊκό συλλαλητήριο κατά της πώλησης των μονάδων της ΔΕΗ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στην πλατεία Γ. Μόδη στη Φλώρινα, μίλησαν ο Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανος Μπίρος.
Ο κ. Καρυπίδης στην ομιλία του είπε αναλυτικά τα εξής:
«Όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση, γιατί όλοι εδώ είμαστε από την ίδια πλευρά. Πρέπει να πάρουμε δύναμη από τέτοιου είδους κινητοποιήσεις και τους πολίτες και να δρομολογήσουμε μια στρατηγική.
Ας δούμε σε ποιο περιβάλλον κινούμαστε. Καταρχήν ως προς το πολιτικό προσωπικό, στο κοινοβούλιο. Από τη μία έχουμε μία κυβέρνηση η οποία συμφώνησε σε αυτό για το οποίο εμείς αντιδρούμε. Από την άλλη έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία λέει να πωληθούν ακόμα περισσότερα. Και πάει λέγοντας. Άρα, σε επίπεδο κοινοβουλίου, έτσι όπως είναι σήμερα δομημένο, υπάρχει αδιέξοδο.
Να πούμε στους κυβερνητικούς βουλευτές, όταν πάει το νομοσχέδιο προς ψήφιση, που εμείς ευελπιστούμε ότι δεν θα φτάσει μέχρι εκεί, να μην το ψηφίσουν. Να πέσει η κυβέρνηση. Να έρθει μετά ποια κυβέρνηση;
Αυτά είναι τα δεδομένα. Σε αυτά τα δεδομένα εμείς αναπτύσσουμε συγκεκριμένη στρατηγική. Και λέμε τα εξής: Οι εξελίξεις δρομολογούνται από τους εργαζόμενους και συστρατευόμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Εάν γίνουν τα market test, υπάρξουν ενδιαφερόμενοι, προχωρήσουν με το νομοσχέδιο στη Βουλή και στην πώληση των μονάδων και έρθουν τα ιδιωτικά συμφέροντα στη Μεγαλόπολη και στη Φλώρινα, θα δημιουργήσουμε θεσμικό κενό. Να μην υπάρχει ούτε περιφερειακή αρχή, ούτε δημοτική αρχή, και να δούμε ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Αν δεν θέλουν να το πράξουν τα κόμματα στο κοινοβούλιο, θα το πράξουμε εμείς. Καθαρά πράγματα.
Χθες βρέθηκε στην περιοχή μας ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κ. Παπαδημούλης. Και το είπαμε ξεκάθαρα, ζητώντας και τις θέσεις της Ευρώπης. Εάν δημιουργήσουμε εμείς εδώ θεσμικό κενό, το ΕΣΠΑ δεν μπορεί να το διαχειριστεί ούτε ένα διορισμένος, ούτε ένας ανώτατος δημόσιος υπάλληλος, ούτε καμία κυβέρνηση. Κρατήστε το αυτό. Όπως επίσης δεν μπορούν να εξελίσσονται και τα έργα των δήμων.
Αν υπάρξουν παραιτήσεις, θα προκληθούν εκλογές. Θα συμμετέχει η κοινωνία σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές, είτε στην περιφέρεια, είτε στους Δήμους; Άρα, εάν θέλουμε να έχουμε καθαρή άποψη και να λέμε καθαρές κουβέντες, και εάν αισθανόμαστε ότι υπηρετούμε το δίκαιο, πρωτίστως των κοινωνιών των ενεργειακών περιοχών, πρέπει αυτό που έχουμε ως δύναμη να το πάμε μέχρι τέλους.
Και επαναλαμβάνω ξεκάθαρα, σε ότι μας αφορά, που είναι και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εμείς σύσσωμα θα παραιτηθούμε εάν υπάρξει έστω και ένα ιδιωτικό συμφέρον, εάν πωληθεί έστω και μισή μονάδα της ΔΕΗ, διότι εμείς χαλιά στα συμφέροντα δεν στρώνουμε. Όχι άλλα εδώ, άλλα αλλού. Όχι εδώ με τις σημαίες και στα κόμματα άλλα. Καθαρές κουβέντες. Και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Να είστε καλά, καλούς αγώνες και με τη νίκη!»
Ο κ. Μπίρος, από την πλευρά του, τόνισε πως το ζήτημα της πώλησης της ΔΕΗ δεν αφορά μόνο τη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη αλλά όλη τη χώρα και ότι το μήνυμα που στέλνει η Δ. Μακεδονία και η Μεγαλόπολη είναι ότι δεν εκχωρείτε το δικαίωμα σε καμία κυβέρνηση να πουλήσει έστω και ένα κομμάτι της επιχείρησης. Ανέφερε ότι οι αποφάσεις που επιβάλλουν οι δανειστές είναι άδικες και ευνοούν τα ιδιωτικά συμφέροντα. “Είμαι σίγουρος ότι, όταν έρθει η ώρα, ενωμένη η κοινωνία θα δώσει τον αγώνα και θα αποτρέψει την πώληση των μονάδων της Φλώρινας και της Μεγαλόπολης.”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Ομιλία Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ομιλία Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


Με μια μεγάλη εκδήλωση η Κοζάνη υποδέχεται τα Χριστούγεννα!  Η κεντρική μας πλατεία έχει φορέσει τα γιορτινά της ώστε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου να δοθεί το έναυσμα των εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης  και να γίνει η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου μας.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 7 το απόγευμα καθώς ο «Άγιος Βασίλης έρχεται ξανά και αυτή τη φορά κανείς δεν τον σταματά». Ξωτικά, Αγιο-Βασιλίτσα, τάρανδοι και άλλα κόλπα μαγικά θα μας κρατήσουν συντροφιά και θα παίξουν με μεγάλους και παιδιά.
Λίγο πριν τις 8 , στη σκηνή των εκδηλώσεων θα ανέβουν οι «Night Trains» για να «ζεστάνουν» ακόμη περισσότερο το κλίμα μέχρι τη εντυπωσιακή φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.
Τη σκυτάλη στη συνέχεια θα πάρει το αγαπημένο μουσικό γκρουπ ONIRAMA, σε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα!
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια αυτής της βραδιάς τα καταστήματα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης  θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα, με είδη σε προνομιακές τιμές, μεγάλες προσφορές, ενώ η «Πανδώρα» θα περιδιαβαίνει τους εμπορικούς δρόμους της πόλης δίνοντας τον δικό της εορταστικό τόνο στην αγορά!
Σας περιμένουμε όλους!


Η Κοζάνη υποδέχεται τα Χριστούγεννα- Τρίτη 5 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία

Με μια μεγάλη εκδήλωση η Κοζάνη υποδέχεται τα Χριστούγεννα!  Η κεντρική μας πλατεία έχει φορέσει τα γιορτινά της ώστε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου να δοθεί το έναυσμα των εκδηλώσεων του Δήμου Κοζάνης  και να γίνει η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου μας.
Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 7 το απόγευμα καθώς ο «Άγιος Βασίλης έρχεται ξανά και αυτή τη φορά κανείς δεν τον σταματά». Ξωτικά, Αγιο-Βασιλίτσα, τάρανδοι και άλλα κόλπα μαγικά θα μας κρατήσουν συντροφιά και θα παίξουν με μεγάλους και παιδιά.
Λίγο πριν τις 8 , στη σκηνή των εκδηλώσεων θα ανέβουν οι «Night Trains» για να «ζεστάνουν» ακόμη περισσότερο το κλίμα μέχρι τη εντυπωσιακή φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.
Τη σκυτάλη στη συνέχεια θα πάρει το αγαπημένο μουσικό γκρουπ ONIRAMA, σε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα!
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια αυτής της βραδιάς τα καταστήματα του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης  θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 12 τα μεσάνυχτα, με είδη σε προνομιακές τιμές, μεγάλες προσφορές, ενώ η «Πανδώρα» θα περιδιαβαίνει τους εμπορικούς δρόμους της πόλης δίνοντας τον δικό της εορταστικό τόνο στην αγορά!
Σας περιμένουμε όλους!


Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Τα εύσημα από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δ. Παπαδημούλη στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη για φυσικό αέριο και οδικό χάρτη μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο-Βασικό μας μέλημα η αποκατάσταση της αδικίας τόνισε ο Περιφερειάρχης.
«Είναι σημαντικό ότι με δική σας συμμετοχή η Δυτική Μακεδονία μπαίνει στο κλαμπ αυτό (σ.σ. αφορά στον οδικό χάρτη με τις 42 περιοχές της Ευρώπης για τη δημιουργία Ταμείου Μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο). Είναι ευθύνη προηγούμενων διοικήσεων, κυβερνήσεων και περιφερειών ότι δεν υπήρχε η Δυτική Μακεδονία σ’ αυτό, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, το θέμα είναι να ανεβάσουμε ταχύτητα» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, κατά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Κυριακής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη.
Με τον τρόπο αυτό ο κ. Παπαδημούλης απέδωσε με τον πιο εύγλωττο τρόπο τα εύσημα στην περιφερειακή αρχή για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει μέχρι τώρα, ενώ ειδικότερα για το θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου δήλωσε «θέλω να δώσω εύσημα σε σας, γιατί ξέρω τις ενέργειες που κάνατε για να μπει η Καστοριά και το Άργος Ορεστικό στο σχεδιασμό για το φυσικό αέριο, και τυχαίνει να ξέρω και λίγο παραπάνω από όσα ξέρει συνήθως ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν πάρα πολύ απλό λόγο ότι από 1980 έως το 2004 που εκλέχθηκα στην Ευρωβουλή για πρώτη φορά, δούλεψα ως μηχανικός και διευθυντικό στέλεχος στα θέματα του φυσικού αερίου».
Ο κ. Παπαδημούλης τόνισε ότι η περιφερειακή αρχή του Θ. Καρυπίδη ενίσχυσε τη θέση της Δυτικής Μακεδονίας στα ενεργειακά θέματα και ιδιαίτερα στο θέμα του φυσικού αερίου  με την ένταξη της Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού «γιατί η προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση -και μένα μ’ αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπως είναι-, και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τα είχαν φροντίσει αυτά πράγματα».
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι «η Δυτική Μακεδονία είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας. Είμαστε μπροστά σε πρωτοβουλίες που μας φέρνουν στην πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα» και ενημέρωσε τον κ. Παπαδημούλη  τόσο για την ανάπτυξη τεχνολογίας στα θέματα κυψελών υδρογόνου, όσο και για την τεχνολογία της καύσης λιγνίτη με εσωτερική δέσμευση του που θα δώσει καλύτερα περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά αποτελέσματα, μέσα από την παραγωγή υποπροϊόντων λιγνίτη.
Ο Θ. Καρυπίδης αναφέρθηκε, επίσης, στις πρωτοβουλίες που έλαβε από την αρχή της θητείας του για το θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου, τονίζοντας χαρακτηριστικά «ήμασταν οι μόνοι που περάσαμε την πόρτα της ΔΕΔΑ και της ΔΕΠΑ, ανοίγοντας νέους δρόμους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στη Δυτική Μακεδονία».
Ο Περιφερειάρχης  κατέληξε λέγοντας «δίνουμε αυτή τη μάχη και την έχουμε κερδίσει με βασικό μέλημα την αποκατάσταση της αδικίας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που βιώνουν οι πολίτες μας».


Τα εύσημα από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δ. Παπαδημούλη στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη

Τα εύσημα από τον Αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Δ. Παπαδημούλη στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδη για φυσικό αέριο και οδικό χάρτη μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο-Βασικό μας μέλημα η αποκατάσταση της αδικίας τόνισε ο Περιφερειάρχης.
«Είναι σημαντικό ότι με δική σας συμμετοχή η Δυτική Μακεδονία μπαίνει στο κλαμπ αυτό (σ.σ. αφορά στον οδικό χάρτη με τις 42 περιοχές της Ευρώπης για τη δημιουργία Ταμείου Μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο). Είναι ευθύνη προηγούμενων διοικήσεων, κυβερνήσεων και περιφερειών ότι δεν υπήρχε η Δυτική Μακεδονία σ’ αυτό, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, το θέμα είναι να ανεβάσουμε ταχύτητα» δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, κατά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Κυριακής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με τον Περιφερειάρχη Θεόδωρο Καρυπίδη.
Με τον τρόπο αυτό ο κ. Παπαδημούλης απέδωσε με τον πιο εύγλωττο τρόπο τα εύσημα στην περιφερειακή αρχή για τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει μέχρι τώρα, ενώ ειδικότερα για το θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου δήλωσε «θέλω να δώσω εύσημα σε σας, γιατί ξέρω τις ενέργειες που κάνατε για να μπει η Καστοριά και το Άργος Ορεστικό στο σχεδιασμό για το φυσικό αέριο, και τυχαίνει να ξέρω και λίγο παραπάνω από όσα ξέρει συνήθως ένας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν πάρα πολύ απλό λόγο ότι από 1980 έως το 2004 που εκλέχθηκα στην Ευρωβουλή για πρώτη φορά, δούλεψα ως μηχανικός και διευθυντικό στέλεχος στα θέματα του φυσικού αερίου».
Ο κ. Παπαδημούλης τόνισε ότι η περιφερειακή αρχή του Θ. Καρυπίδη ενίσχυσε τη θέση της Δυτικής Μακεδονίας στα ενεργειακά θέματα και ιδιαίτερα στο θέμα του φυσικού αερίου  με την ένταξη της Καστοριάς και του Άργους Ορεστικού «γιατί η προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση -και μένα μ’ αρέσει να τα λέω τα πράγματα όπως είναι-, και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν τα είχαν φροντίσει αυτά πράγματα».
Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι «η Δυτική Μακεδονία είναι η ενεργειακή καρδιά της χώρας. Είμαστε μπροστά σε πρωτοβουλίες που μας φέρνουν στην πρωτοπορία σε αυτόν τον τομέα» και ενημέρωσε τον κ. Παπαδημούλη  τόσο για την ανάπτυξη τεχνολογίας στα θέματα κυψελών υδρογόνου, όσο και για την τεχνολογία της καύσης λιγνίτη με εσωτερική δέσμευση του που θα δώσει καλύτερα περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά αποτελέσματα, μέσα από την παραγωγή υποπροϊόντων λιγνίτη.
Ο Θ. Καρυπίδης αναφέρθηκε, επίσης, στις πρωτοβουλίες που έλαβε από την αρχή της θητείας του για το θέμα της έλευσης του φυσικού αερίου, τονίζοντας χαρακτηριστικά «ήμασταν οι μόνοι που περάσαμε την πόρτα της ΔΕΔΑ και της ΔΕΠΑ, ανοίγοντας νέους δρόμους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στη Δυτική Μακεδονία».
Ο Περιφερειάρχης  κατέληξε λέγοντας «δίνουμε αυτή τη μάχη και την έχουμε κερδίσει με βασικό μέλημα την αποκατάσταση της αδικίας και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που βιώνουν οι πολίτες μας».


ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στα Σέρβια.
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 στα Σέρβια (Δημαρχείο, Αίθουσα Δ.Σ.)   στις 6:30μ.μ. στην εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα και οι υποψήφιοι του Συνδυασμού «σύγχρονο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» για τις εκλογές του ΕΒΕ Ν. Κοζάνης.


ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου στα Σέρβια.
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 στα Σέρβια (Δημαρχείο, Αίθουσα Δ.Σ.)   στις 6:30μ.μ. στην εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα και οι υποψήφιοι του Συνδυασμού «σύγχρονο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» για τις εκλογές του ΕΒΕ Ν. Κοζάνης.


Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 05/12/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου:  «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας –  Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου:  «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».
Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση τριώροφου κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας».
Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, του «προσωρινού αναδόχου», του έργου:  «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής – Φλώρινας».
Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση φωταγώγησης Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017».
Έγκριση του αρ. 26/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου:  «Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β΄ φάση».
Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στην συνδιοργάνωσης του 15ου Τουρνουά Σκακιού «Κύπελλο Φωτιάς» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2017 (προκριματικοί – 23 Δεκεμβρίου ο μεγάλος τελικός), στη Φλώρινα.
Έγκριση ή μη των απευθείας αναθέσεων αναμνηστικών (κύπελλα – μετάλλια) και Μικροφωνικής – Ηχητικής – Φωτιστικής κάλυψης, στα πλαίσια της χειμερινής εκδήλωσης «Διοργάνωση kids Athletics (στίβος) επίδειξης τεχνικής ποδοσφαίρου, αγώνας ποδοσφαίρου σάλας», του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας «ΠΗΓΑΣΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας, στις 20-12-2017.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού  Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικών) πολυμηχανήματος, του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού  Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια μεταλλίων – κυπέλων και έκδοση αφισών – φυλλαδίων, στα πλαίσια τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει ο Α.Σ. Εορδαίας «ΕΛΠΙΔΑ».
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αδρανών υλικών 3Α, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2017.
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 83227/5306/15-5-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου του κτιρίου της Π.Δ.Μ. στη ΖΕΠ Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο νέων ελαστικών για το με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4401 υπηρεσιακό επιβατικό αυτοκίνητο και αλλαγή θερινών – χειμερινών στα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401,  ΚΗΙ 6827, ΚΗΥ 6829, ΚΗΥ 6770 υπηρεσιακά επιβατικά αυτοκίνητα της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (σετ συμπλέκτη) για την επισκευή του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843.
Έγκριση ή με της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα – μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού – Λαογραφικού Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεαι παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει υποδοχής πολιτών κατά την περίοδο των εορτών και ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΡΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής, ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση δεξίωσης στο πλαίσιο εορτασμού για την «Πρώτη του Έτους» στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον καθαρισμό των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 4404, ΚΗΥ 6829, ΚΗΥ 6770 και ΚΗΥ 6800 της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών, για την επισκευή συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς & των εργασιών επισκευή των παρελκόμενων των μηχανημάτων έργου.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση καθαρισμό των μηχανημάτων έξι λεβητοστασίων (Διοικητηρίου, Αμαξοστασίου, τμήματος Κτηνιατρικής, ΚΕΔΔΥ) της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή».
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας USB Κλείδα Προγράμματος BEISSBARTH (Αποκατάστασης βλάβης ΚΤΕΟ Γρεβενών).
Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 24 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18. 
Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για το έργο:  «Τοποθέτηση Χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης».
Έγκριση δημοπράτησης κει έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου».
Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο, για το έργο:  «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2017».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς Νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορίων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Αυλές – Κρανίδια».
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών Ι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, του αποχιονιστικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5408.
Έγκριση της ορθής επανάληψης της 2172/3-10-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς το όνομα του αναδόχου του δρομολογίου Νο 31.
Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης τια την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας πετρελαίου των ακροφυσιών και της τουρμπίνας, καθώς και των εργασιών επισκευής αυτών, του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον έλεγχο νομιμότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (fuser unit & drum  unit) φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού (drum  unit) fax της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118400.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης βεβαίωσης γνησιότητας πτυχίων και της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών, της Π.Ε. Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φλουριού στο πλαίσιο εορτασμού για την πρώτη του έτους στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού – Εξωραϊστικού – Συλλόγου γυναικών Μεσοποταμίας με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για υλικά γκαραζόπορτας στο Διοικητήριο στην Πτολεμαΐδα.
Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, για την Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της μελέτης:  «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς & Σ.Σ. Βεύης».
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκρισης της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου:  «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB».  
Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής για τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου:  «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB».
Έγκριση δαπάνης και έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά κλινών στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια παιχνιδιών για την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, για τα παιδιά των εργαζομένων στην Π.Ε. Κοζάνης ενόψει Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
Έγκριση απευθείας ποσού 2.122,94 €, για την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24η/2017.    
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας


50η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Αντωνιάδη Γεώργιο
Κούσκουρα Αμαλία
Καναβό Κωνσταντίνο
Στεργιούλη Παναγιώτη
Γιάτσιο Ιωάννη
Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 05/12/2017 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου:  «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας –  Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου:  «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».
Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση τριώροφου κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας».
Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, του «προσωρινού αναδόχου», του έργου:  «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής – Φλώρινας».
Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση φωταγώγησης Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017».
Έγκριση του αρ. 26/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου:  «Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β΄ φάση».
Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στην συνδιοργάνωσης του 15ου Τουρνουά Σκακιού «Κύπελλο Φωτιάς» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2017 (προκριματικοί – 23 Δεκεμβρίου ο μεγάλος τελικός), στη Φλώρινα.
Έγκριση ή μη των απευθείας αναθέσεων αναμνηστικών (κύπελλα – μετάλλια) και Μικροφωνικής – Ηχητικής – Φωτιστικής κάλυψης, στα πλαίσια της χειμερινής εκδήλωσης «Διοργάνωση kids Athletics (στίβος) επίδειξης τεχνικής ποδοσφαίρου, αγώνας ποδοσφαίρου σάλας», του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας «ΠΗΓΑΣΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας, στις 20-12-2017.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού  Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικών) πολυμηχανήματος, του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού  Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια μεταλλίων – κυπέλων και έκδοση αφισών – φυλλαδίων, στα πλαίσια τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει ο Α.Σ. Εορδαίας «ΕΛΠΙΔΑ».
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αδρανών υλικών 3Α, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2017.
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 83227/5306/15-5-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου του κτιρίου της Π.Δ.Μ. στη ΖΕΠ Κοζάνης.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο νέων ελαστικών για το με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4401 υπηρεσιακό επιβατικό αυτοκίνητο και αλλαγή θερινών – χειμερινών στα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401,  ΚΗΙ 6827, ΚΗΥ 6829, ΚΗΥ 6770 υπηρεσιακά επιβατικά αυτοκίνητα της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (σετ συμπλέκτη) για την επισκευή του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843.
Έγκριση ή με της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα – μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού – Λαογραφικού Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεαι παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει υποδοχής πολιτών κατά την περίοδο των εορτών και ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΡΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής, ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση δεξίωσης στο πλαίσιο εορτασμού για την «Πρώτη του Έτους» στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον καθαρισμό των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 4404, ΚΗΥ 6829, ΚΗΥ 6770 και ΚΗΥ 6800 της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών, για την επισκευή συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς & των εργασιών επισκευή των παρελκόμενων των μηχανημάτων έργου.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση καθαρισμό των μηχανημάτων έξι λεβητοστασίων (Διοικητηρίου, Αμαξοστασίου, τμήματος Κτηνιατρικής, ΚΕΔΔΥ) της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή».
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας USB Κλείδα Προγράμματος BEISSBARTH (Αποκατάστασης βλάβης ΚΤΕΟ Γρεβενών).
Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 24 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18. 
Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για το έργο:  «Τοποθέτηση Χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης».
Έγκριση δημοπράτησης κει έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο:  «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου».
Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο, για το έργο:  «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2017».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς Νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορίων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Αυλές – Κρανίδια».
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών Ι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, του αποχιονιστικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5408.
Έγκριση της ορθής επανάληψης της 2172/3-10-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς το όνομα του αναδόχου του δρομολογίου Νο 31.
Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης τια την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας πετρελαίου των ακροφυσιών και της τουρμπίνας, καθώς και των εργασιών επισκευής αυτών, του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον έλεγχο νομιμότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (fuser unit & drum  unit) φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού (drum  unit) fax της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118400.
Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση δαπάνης.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης βεβαίωσης γνησιότητας πτυχίων και της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών, της Π.Ε. Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φλουριού στο πλαίσιο εορτασμού για την πρώτη του έτους στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού – Εξωραϊστικού – Συλλόγου γυναικών Μεσοποταμίας με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.
Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για υλικά γκαραζόπορτας στο Διοικητήριο στην Πτολεμαΐδα.
Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, για την Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της μελέτης:  «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς & Σ.Σ. Βεύης».
Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκρισης της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου:  «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB».  
Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής για τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου:  «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB».
Έγκριση δαπάνης και έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά κλινών στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια παιχνιδιών για την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, για τα παιδιά των εργαζομένων στην Π.Ε. Κοζάνης ενόψει Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.
Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
Έγκριση απευθείας ποσού 2.122,94 €, για την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24η/2017.    
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας


Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

Άλλα 12.5 εκ. θα δοθούν για το φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία από κεντρικούς πόρους ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κατά τη συνεδρίαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Οι εργασίες της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στην Καστοριά.
Τις εργασίες άνοιξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής, εκπροσώπους της Ε.Ε., αυτοδιοικητικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς εταίρους.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν εισηγήσεις για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τον περαιτέρω προγραμματισμό έργων, ενώ ακολούθησαν οι τοποθετήσεις από πλευράς των μελών της Επιτροπής.
Κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έκανε μια σημαντική ανακοίνωση για το φυσικό αέριο, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποφέρει από ενεργειακή φτώχεια. Ο κόσμος κρυώνει ειδικά εδώ στην Καστοριά. Μπορεί να είναι ζεστή η φιλοξενία, αλλά οι άνθρωποι κρυώνουν. Ενημερώνω, λοιπόν, για τις οριστικοποιημένες πρωτοβουλίες και το γεγονός πως για το φυσικό αέριο θα δοθούν άλλα 12.5 εκατομμύρια, όχι μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, αλλά από κεντρικούς πόρους με overbooking. Έτσι, το φυσικό αέριο θα έρθει στην Καστοριά, στο Άργος Ορεστικό και στα Γρεβενά».
Ο Θ. Καρυπίδης ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση και το γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, λέγοντας χαρακτηριστικά «στην αναγνώριση και στον ενδιαφέρον απαντούμε με ευχαριστώ, στην αδικία με κινητοποιήσεις» και κάλεσε σε συμμετοχή για το συλλαλητήριο της προσεχούς Τρίτης 4 Δεκεμβρίου στη Φλώρινα για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ.
Σε ότι αφορά στο φλέγον θέμα των εξελίξεων στη ΔΕΗ ο Περιφερειάρχης δήλωσε:
«Εδώ, όπως ξέρετε, χτυπάει η ενεργειακή καρδιά της χώρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όμως, βάλλεται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο βάλλεται ο λιγνίτης που είναι το εθνικό μας καύσιμο και καύσιμο της Ε.Ε., διότι το φυσικό αέριο δεν είναι καν καύσιμο της Ευρώπης, αλλά εισαγόμενο. Σε δεύτερο επίπεδο βαλλόμαστε μέσω της αποεπένδυσης –κατά την ορολογία των θεσμών- ξεπούλημα για μας, που βάζει επιπρόσθετα σε μια περιπέτεια τη χώρα. Άρα, κινούμαστε σε αυτό το περιβάλλον με την υψηλή ανεργία και τις χαμένες θέσεις εργασίας και πρέπει να επανακαθορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον θα υπάρχει ένα μεροκάματο σε κάθε σπίτι, καθώς ούτε αυτό είναι δεδομένο, αφού έχουμε 13.000 οικογένειες χωρίς καθόλου εισόδημα.
Υπάρχει μια πρωτοβουλία μαζί με άλλες τριάντα ενεργειακές περιφέρειες, καθώς μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ποσά, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σοκ της μετάβασης κι εκεί θέλουμε και τη στήριξη και τη γνώση σας για να δούμε τα καλύτερα αποτελέσματα».

12.5 εκ. θα δοθούν για το φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία

Άλλα 12.5 εκ. θα δοθούν για το φυσικό αέριο στη Δυτική Μακεδονία από κεντρικούς πόρους ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κατά τη συνεδρίαση της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Οι εργασίες της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στην Καστοριά.
Τις εργασίες άνοιξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, ο οποίος καλωσόρισε τα μέλη της Επιτροπής, εκπροσώπους της Ε.Ε., αυτοδιοικητικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς εταίρους.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγιναν εισηγήσεις για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τον περαιτέρω προγραμματισμό έργων, ενώ ακολούθησαν οι τοποθετήσεις από πλευράς των μελών της Επιτροπής.
Κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, έκανε μια σημαντική ανακοίνωση για το φυσικό αέριο, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποφέρει από ενεργειακή φτώχεια. Ο κόσμος κρυώνει ειδικά εδώ στην Καστοριά. Μπορεί να είναι ζεστή η φιλοξενία, αλλά οι άνθρωποι κρυώνουν. Ενημερώνω, λοιπόν, για τις οριστικοποιημένες πρωτοβουλίες και το γεγονός πως για το φυσικό αέριο θα δοθούν άλλα 12.5 εκατομμύρια, όχι μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, αλλά από κεντρικούς πόρους με overbooking. Έτσι, το φυσικό αέριο θα έρθει στην Καστοριά, στο Άργος Ορεστικό και στα Γρεβενά».
Ο Θ. Καρυπίδης ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση και το γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, λέγοντας χαρακτηριστικά «στην αναγνώριση και στον ενδιαφέρον απαντούμε με ευχαριστώ, στην αδικία με κινητοποιήσεις» και κάλεσε σε συμμετοχή για το συλλαλητήριο της προσεχούς Τρίτης 4 Δεκεμβρίου στη Φλώρινα για τις εξελίξεις στη ΔΕΗ.
Σε ότι αφορά στο φλέγον θέμα των εξελίξεων στη ΔΕΗ ο Περιφερειάρχης δήλωσε:
«Εδώ, όπως ξέρετε, χτυπάει η ενεργειακή καρδιά της χώρας. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όμως, βάλλεται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο βάλλεται ο λιγνίτης που είναι το εθνικό μας καύσιμο και καύσιμο της Ε.Ε., διότι το φυσικό αέριο δεν είναι καν καύσιμο της Ευρώπης, αλλά εισαγόμενο. Σε δεύτερο επίπεδο βαλλόμαστε μέσω της αποεπένδυσης –κατά την ορολογία των θεσμών- ξεπούλημα για μας, που βάζει επιπρόσθετα σε μια περιπέτεια τη χώρα. Άρα, κινούμαστε σε αυτό το περιβάλλον με την υψηλή ανεργία και τις χαμένες θέσεις εργασίας και πρέπει να επανακαθορίσουμε τις προτεραιότητές μας. Να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον θα υπάρχει ένα μεροκάματο σε κάθε σπίτι, καθώς ούτε αυτό είναι δεδομένο, αφού έχουμε 13.000 οικογένειες χωρίς καθόλου εισόδημα.
Υπάρχει μια πρωτοβουλία μαζί με άλλες τριάντα ενεργειακές περιφέρειες, καθώς μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες για να διασφαλίσουμε ποσά, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο σοκ της μετάβασης κι εκεί θέλουμε και τη στήριξη και τη γνώση σας για να δούμε τα καλύτερα αποτελέσματα».
Θετικός ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλος  για Αυτόνομο Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
Θετική άποψη διατύπωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος στη σύσταση Αυτόνομου Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα την Πέμπτη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη, παρουσία του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βασίλη Μιχελάκη.
Η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία που παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα της προετοιμασίας σε επίπεδο σχεδιασμού (βλ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα) και των προφανών λόγων που σχετίζονται με το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία έχει τις περισσότερες λίμνες και τα περισσότερα επιφανειακά νερά σε πανελλαδικό επίπεδο, έγιναν αποδεκτά με θετικό τρόπο.
Να σημειωθεί ότι το σχετικό νομοσχέδιο που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών έχει ως στόχο την κάλυψη του δικτύου των περιοχών Natura και αποτελεί εθνική υποχρέωση σε συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία.
Για το ιστορικό της υπόθεσης να υπενθυμιστεί ότι η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης της Καστοριάς ψηφίστηκε στις 23 Ιανουαρίου 2013, ένα μόλις χρόνο μετά την ίδρυσή του.
Ο Θ. Καρυπίδης άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του συγκρότησε επιτροπή με άτυπο χαρακτήρα, αλλά συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τη διαχείριση και την προστασία της λίμνης της Καστοριάς. Όπως μάλιστα είχε δηλώσει εξαρχής «τον εμπαιγμό του ’12 που κράτησε ένα χρόνο και το έγκλημα του ’13, εμείς το μετουσιώσαμε σε πολιτικές που απέδωσαν και μόλις άνοιξε η συζήτηση για τους φορείς τεκμηριωμένα διεκδικούμε αυτό που ανήκει στη Δυτική Μακεδονία και θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, όπως έχουμε κάνει σε μια σειρά ζητημάτων έως τώρα».
Στο προσεχές διάστημα θα εξειδικευτούν οι δράσεις και τα προβλεπόμενα για όλους τους φορείς συμπεριλαμβανομένων  και των εδρών τους.

Θ. Καρυπίδης: Τον εμπαιγμό του ’12 και το έγκλημα του ’13 στη διαχείριση των λιμνών, εμείς το μετουσιώσαμε σε πολιτικές που απέδωσαν

Θετικός ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλος  για Αυτόνομο Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
Θετική άποψη διατύπωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος στη σύσταση Αυτόνομου Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, κατά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα την Πέμπτη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη, παρουσία του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Βασίλη Μιχελάκη.
Η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία που παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα της προετοιμασίας σε επίπεδο σχεδιασμού (βλ. Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τη Βιοποικιλότητα) και των προφανών λόγων που σχετίζονται με το γεγονός ότι η Δυτική Μακεδονία έχει τις περισσότερες λίμνες και τα περισσότερα επιφανειακά νερά σε πανελλαδικό επίπεδο, έγιναν αποδεκτά με θετικό τρόπο.
Να σημειωθεί ότι το σχετικό νομοσχέδιο που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών έχει ως στόχο την κάλυψη του δικτύου των περιοχών Natura και αποτελεί εθνική υποχρέωση σε συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία.
Για το ιστορικό της υπόθεσης να υπενθυμιστεί ότι η κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης της Καστοριάς ψηφίστηκε στις 23 Ιανουαρίου 2013, ένα μόλις χρόνο μετά την ίδρυσή του.
Ο Θ. Καρυπίδης άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του συγκρότησε επιτροπή με άτυπο χαρακτήρα, αλλά συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τη διαχείριση και την προστασία της λίμνης της Καστοριάς. Όπως μάλιστα είχε δηλώσει εξαρχής «τον εμπαιγμό του ’12 που κράτησε ένα χρόνο και το έγκλημα του ’13, εμείς το μετουσιώσαμε σε πολιτικές που απέδωσαν και μόλις άνοιξε η συζήτηση για τους φορείς τεκμηριωμένα διεκδικούμε αυτό που ανήκει στη Δυτική Μακεδονία και θα αποδώσουμε δικαιοσύνη, όπως έχουμε κάνει σε μια σειρά ζητημάτων έως τώρα».
Στο προσεχές διάστημα θα εξειδικευτούν οι δράσεις και τα προβλεπόμενα για όλους τους φορείς συμπεριλαμβανομένων  και των εδρών τους.
Οι ποσότητες προέρχονται από υποθέσεις που χειρίσθηκε το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών από πέρυσι τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017
Ποσότητες ναρκωτικών από υποθέσεις που χειρίσθηκε το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, καταστράφηκαν σήμερα (30-11-2017) με μέριμνα της προαναφερόμενης Υπηρεσίας.
Ειδικότερα, καταστράφηκαν πάνω 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, ναρκωτικά χάπια, κατεργασμένη κάνναβη και -47- δενδρύλλια κάνναβης, με καύση σε υψικάμινο εργοστασίου που βρίσκεται σε περιοχή των Γρεβενών. Η καταστροφή πραγματοποιήθηκε ενώπιον Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Γρεβενών και μετέχουν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών που ενήργησε τις προανακρίσεις των υποθέσεων και η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Γρεβενών.


Καταστράφηκαν σε υψικάμινο εργοστασίου περιοχής των Γρεβενών ποσότητες ναρκωτικών ουσιών

Οι ποσότητες προέρχονται από υποθέσεις που χειρίσθηκε το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών από πέρυσι τον Δεκέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2017
Ποσότητες ναρκωτικών από υποθέσεις που χειρίσθηκε το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, καταστράφηκαν σήμερα (30-11-2017) με μέριμνα της προαναφερόμενης Υπηρεσίας.
Ειδικότερα, καταστράφηκαν πάνω 30 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, ναρκωτικά χάπια, κατεργασμένη κάνναβη και -47- δενδρύλλια κάνναβης, με καύση σε υψικάμινο εργοστασίου που βρίσκεται σε περιοχή των Γρεβενών. Η καταστροφή πραγματοποιήθηκε ενώπιον Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Γρεβενών και μετέχουν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών που ενήργησε τις προανακρίσεις των υποθέσεων και η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Γρεβενών.


Εκδήλωση με θέμα η Πολιτική της Συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Έργα που γεφυρώνουν το χθες με το αύριο διοργάνωσε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η συμβολή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και αναπτυξιακών ταμείων στην άμβλυνση των ανισοτήτων, καθώς η πολιτική της συνοχής είναι η διαχρονικότερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης αναφέρθηκε στη σημασία της συνοχής και της ειλικρίνειας «ως προϋπόθεσης για τον τρόπο που συζητάμε με τους πολίτες και λαμβάνουμε αποφάσεις», όπως χαρακτηριστικά τόνισε. «Θέλουμε την εμπειρία του υγιούς χθες για να περάσουμε σ’ ένα υγιές αύριο και εργαζόμαστε για μια Ευρώπη της συνοχής, των λαών, του δικαίου και όχι των αγορών» κατέληξε ο Περιφερειάρχης. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Γιάννης Φίρμπας και η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Μυρτώ Ζορμπαλά, ενώ για τη συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων σε διαφόρους τομείς μίλησαν οι δήμαρχοι Καστοριάς και Κοζάνης, Ανέστης Αγγελής και Λευτέρης Ιωαννίδης αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου/ Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας Μανώλης Καρακάσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας Βασίλης Κούτσιανος, ο διευθυντής ανάπτυξης και σχεδιασμού της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Κώστας Τσιόπτσιας και η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς Ανδρομάχη Σκρέκα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν μέσω slide show εμβληματικά έργα που έγιναν στη Δυτική Μακεδονία μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων.


Εκδήλωση για την Πολιτική

Εκδήλωση με θέμα η Πολιτική της Συνοχής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας-Έργα που γεφυρώνουν το χθες με το αύριο διοργάνωσε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η συμβολή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και αναπτυξιακών ταμείων στην άμβλυνση των ανισοτήτων, καθώς η πολιτική της συνοχής είναι η διαχρονικότερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Καρυπίδης αναφέρθηκε στη σημασία της συνοχής και της ειλικρίνειας «ως προϋπόθεσης για τον τρόπο που συζητάμε με τους πολίτες και λαμβάνουμε αποφάσεις», όπως χαρακτηριστικά τόνισε. «Θέλουμε την εμπειρία του υγιούς χθες για να περάσουμε σ’ ένα υγιές αύριο και εργαζόμαστε για μια Ευρώπη της συνοχής, των λαών, του δικαίου και όχι των αγορών» κατέληξε ο Περιφερειάρχης. 
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο προϊστάμενος της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Γιάννης Φίρμπας και η εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε. Μυρτώ Ζορμπαλά, ενώ για τη συμβολή των διαρθρωτικών ταμείων σε διαφόρους τομείς μίλησαν οι δήμαρχοι Καστοριάς και Κοζάνης, Ανέστης Αγγελής και Λευτέρης Ιωαννίδης αντίστοιχα, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου/ Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας Μανώλης Καρακάσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κώστας Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοοσπονδίας ΑμεΑ Δυτικής Μακεδονίας Βασίλης Κούτσιανος, ο διευθυντής ανάπτυξης και σχεδιασμού της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Κώστας Τσιόπτσιας και η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς Ανδρομάχη Σκρέκα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκαν μέσω slide show εμβληματικά έργα που έγιναν στη Δυτική Μακεδονία μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων.


Τη σύμβαση του έργου της αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης του ΕΠΑΛ Γρεβενών, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Αντικείμενο και στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η εισαγωγή τεχνολογιών που χαρακτηρίζονται ως φιλικές για το περιβάλλον μέσω της αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης του σχολικού κτιρίου όπου στεγάζεται το ΕΠΑΛ Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η εγκατάσταση ενός συστήματος «Fan-Coil» έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, καθώς το εν λόγω σύστημα κρίνεται απαραίτητο για την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου λόγω της ύπαρξης γεωθερμικής αντλίας.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών.
«H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως προτεραιότητα τις «πράσινες» παρεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν οι παρεμβάσεις αυτές απευθύνονται στη νεολαία και τις δομές εκπαίδευσης και φυσικά στηρίζει τέτοια έργα» τόνισε σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης.


Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Γρεβενών

Τη σύμβαση του έργου της αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης του ΕΠΑΛ Γρεβενών, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης.
Αντικείμενο και στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η εισαγωγή τεχνολογιών που χαρακτηρίζονται ως φιλικές για το περιβάλλον μέσω της αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης του σχολικού κτιρίου όπου στεγάζεται το ΕΠΑΛ Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η εγκατάσταση ενός συστήματος «Fan-Coil» έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, καθώς το εν λόγω σύστημα κρίνεται απαραίτητο για την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης του κτιρίου λόγω της ύπαρξης γεωθερμικής αντλίας.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών.
«H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει ως προτεραιότητα τις «πράσινες» παρεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν οι παρεμβάσεις αυτές απευθύνονται στη νεολαία και τις δομές εκπαίδευσης και φυσικά στηρίζει τέτοια έργα» τόνισε σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Θ. Καρυπίδης.


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει το 1ο Ετήσιο Διασυνοριακό Σεμινάριο του Διακρατικού Προγράμματος EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG  EUROPE.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017, στις 11 το πρωί, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο κτίριο της Π.Ε. Φλώρινας.


1ο Ετήσιο Διασυνοριακό Σεμινάριο -Πρόγραμμα EPICAH – INTERREG EUROPE

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνει το 1ο Ετήσιο Διασυνοριακό Σεμινάριο του Διακρατικού Προγράμματος EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG  EUROPE.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017, στις 11 το πρωί, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο κτίριο της Π.Ε. Φλώρινας.


Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Στο ίδιο τραπέζι με κοινό σκοπό την προστασία των πολιτών των Βαλκανίων από τις φυσικές καταστροφές κάθισαν οι Αρχηγοί των Πυροσβεστικών Σωμάτων με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
Στο ίδιο τραπέζι με έναν κοινό σκοπό που είναι η προστασία των πολιτών των Βαλκανίων από τον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας συνάντηση μεταξύ των αρχηγών των Πυροσβεστικών Σωμάτων Ελλάδας, Αλβανίας, FYROM και Βουλγαρίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη που είχε και την πρωτοβουλία της συνάντησης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα  Πολιτικής Προστασίας και συνεργασίας των χωρών σε συνθήκες έκτακτων φαινόμενων, ενώ προγραμματιστήκαν κοινές δράσεις σε επίπεδο ασκήσεων.
«Αναζητούμε δρόμους και τρόπους για την ανάπτυξη της συνεργασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ιδιοκτησίας. Επιζητούμε συνέργειες μεταξύ των λαών μας, γιατί ο κίνδυνος δεν έχει σύνορα. Έχουμε πλέον τη γνώση και με την άριστη κατάρτιση των στελεχών μας μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας που ενημέρωσε και σχετικά με την πρωτοβουλία για το Διεθνές Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που με εκπαιδευμένο προσωπικό και προσομοιωτές θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Βαλκανική και την Ευρώπη.
Ο Θ. Καρυπίδης μετέφερε τους χαιρετισμούς του Υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά και τη βούλησή του να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία.
Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εμφανίστηκαν οι Αρχηγοί των Πυροσβεστικών Σωμάτων, ενώ ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος της χώρας μας Βασίλειος Καπέλιος δήλωσε την πρόθεση να γίνει η πρώτη κοινή άσκηση στην περιοχή της Πτολεμαίδας.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Δηλώσεις Αρχηγού ΠΣ και Περιφερειάρχη
Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη


Στο ίδιο τραπέζι κάθισαν οι Αρχηγοί των Πυροσβεστικών Σωμάτων

Στο ίδιο τραπέζι με κοινό σκοπό την προστασία των πολιτών των Βαλκανίων από τις φυσικές καταστροφές κάθισαν οι Αρχηγοί των Πυροσβεστικών Σωμάτων με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
Στο ίδιο τραπέζι με έναν κοινό σκοπό που είναι η προστασία των πολιτών των Βαλκανίων από τον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας συνάντηση μεταξύ των αρχηγών των Πυροσβεστικών Σωμάτων Ελλάδας, Αλβανίας, FYROM και Βουλγαρίας, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη που είχε και την πρωτοβουλία της συνάντησης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα  Πολιτικής Προστασίας και συνεργασίας των χωρών σε συνθήκες έκτακτων φαινόμενων, ενώ προγραμματιστήκαν κοινές δράσεις σε επίπεδο ασκήσεων.
«Αναζητούμε δρόμους και τρόπους για την ανάπτυξη της συνεργασίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ιδιοκτησίας. Επιζητούμε συνέργειες μεταξύ των λαών μας, γιατί ο κίνδυνος δεν έχει σύνορα. Έχουμε πλέον τη γνώση και με την άριστη κατάρτιση των στελεχών μας μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας που ενημέρωσε και σχετικά με την πρωτοβουλία για το Διεθνές Κέντρο Πολιτικής Προστασίας που με εκπαιδευμένο προσωπικό και προσομοιωτές θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Βαλκανική και την Ευρώπη.
Ο Θ. Καρυπίδης μετέφερε τους χαιρετισμούς του Υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά και τη βούλησή του να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία.
Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι εμφανίστηκαν οι Αρχηγοί των Πυροσβεστικών Σωμάτων, ενώ ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος της χώρας μας Βασίλειος Καπέλιος δήλωσε την πρόθεση να γίνει η πρώτη κοινή άσκηση στην περιοχή της Πτολεμαίδας.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
Δηλώσεις Αρχηγού ΠΣ και Περιφερειάρχη
Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη


Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συναπόφασης, θέτει σε δημόσια διαβούλευση από την 1η έως την 15η Δεκεμβρίου 2017, το Σχέδιο Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς, που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Στόχος του σχεδίου είναι η «επανεφεύρεση» της εικόνας της Δυτικής Μακεδονίας ως ποιοτικού εναλλακτικού τουριστικού προορισμού με εξωστρεφή χαρακτήρα.
Με την πεποίθηση πως «Μαζί παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τον τόπο μας», η Περιφέρεια επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, με την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα συμβάλλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στο διαδικτυακό χώρο της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης (http://opengov.pdm.gov.gr/cons/?p=526) και αφού συμβουλευθούν το σχετικό υλικό, να υποβάλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους.


Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της συναπόφασης, θέτει σε δημόσια διαβούλευση από την 1η έως την 15η Δεκεμβρίου 2017, το Σχέδιο Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους φορείς, που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Στόχος του σχεδίου είναι η «επανεφεύρεση» της εικόνας της Δυτικής Μακεδονίας ως ποιοτικού εναλλακτικού τουριστικού προορισμού με εξωστρεφή χαρακτήρα.
Με την πεποίθηση πως «Μαζί παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις για τον τόπο μας», η Περιφέρεια επιδιώκει την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, με την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα συμβάλλουν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στο διαδικτυακό χώρο της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης (http://opengov.pdm.gov.gr/cons/?p=526) και αφού συμβουλευθούν το σχετικό υλικό, να υποβάλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους.